Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp

Measuring Health-Related Quality of Life (HRQoL) – assessment of function, health status and well-being, 7,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Användningen av olika typer av skattningsskalor för bedömning och utvärdering av hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) har blivit allt vanligare inom den hälsovetenskapliga forskningen. Kursens syfte är att ge en fördjupning i HRQoL mätning med avseende på metod, tillämpning, analys, tolkning och presentation av resultat.

Efter avslutad kurs ska doktoranden känna till vanligt förekommande HRQoL instrument, självständigt kunna välja instrument och designa mätning av HRQoL. Doktoranden ska kunna redogöra för metoder och begrepp som används inom livskvalitetsforskningen samt kritiskt kunna bedöma och värdera resultat från HRQoL mätningar.

Kursinformation

Kursspråket är svenska.

Antal deltagare: min 10, max 16.

Kursen inleds med genomgång av grundläggande begrepp och metoder för mätning av HRQoL. Olika typer av instrument - generella, sjukdoms- och domänspecifika – presenteras. Kursen tar upp testteori och psykometriska principer för konstruktion av HRQoL instrument samt riktlinjer för översättning. För- och nackdelar med olika mätinstrument diskuteras. Metoder för analys och tolkning av data presenteras samt hur HRQoL skattningar används i hälsoekonomiska analyser. Olika tillämpningar i klinisk och epidemiologisk forskning presenteras. Kursens examinationsuppgift går ut på att värdera ett HRQoL instrument (som doktoranden själv väljer) utifrån den vetenskapliga litteraturen, kritiskt värdera instrumentets starka och svaga sidor och sammanställa dokumentationen i en rapport.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Anmälan

Kursen planeras att ges nästa gång 2025.

Kontakt

Kursansvarig: Gustav Jarl, Affilierad forskare, Institutionen för medicinska vetenskaper samt Forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset, Region Örebro län.

Examinator: Lars-Olov Lundqvist, Adjungerad professor, Institutionen för hälsovetenskaper samt Forskningsledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukhuset, Region Örebro län.

Kursadministration: Johanna Hulldin