This page in English

Suicidologi för forskarstuderande, 4 hp

Suicidology for doctoral students, 4 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Denna kurs ges i samverkan mellan Örebro universitet, KI/NASP/LIME och Uppsala universitet.

Kursens innehåll

Kursen har fokus på att doktoranden ska tillägna sig kunskap inom suicidologi som forskningsområde. I kursen ingår även praktisk tillämpning av suicidriskbedömning. Målet är att doktoranden, med utgångspunkt i tidigare forskning, ska tillägna sig kunskap om teorier och metoder inom det aktuella forskningsområdet. Kursen ska också ge möjlighet till att resonera tillsammans kring etiskt förhållningssätt och andra frågor som kan uppstå under forskningsstudier inom suicidområdet.

Kursinformation

Kursspråk är engelska.

Under kursen gör doktoranden en kort skriftlig uppgift, ger en muntlig presentation av uppgiften samt opponerar på någon annans arbete. Uppgiften ska skrivas på engelska. Litteratur som används på kursen bör ingå som en större del av referenslitteraturen. Utförligare beskrivning om skriftlig uppgift och opponering ges vid kursstart i studiehandledningen.

Kursen planeras att ges höstterminen 2024, i Stockholm (NASP, KI), under veckorna 37-43.

Planerade datum för deltagande på plats i Stockholm är:
12 och 13 september
26 och 27 september
10 oktober
24 oktober (examination)

Övrig tid kan tillbringas på valfri plats och är till för egen inläsning, gruppuppgifter och förberedelse inför examinationsuppgift. Detaljerat schema kommer uppdateras och skickas ut till antagna i god tid innan kursstart.

Tillträdeskrav

För att delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska den sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid något svenskt lärosäte. Kursen har plats för max 20 doktorander och ges under förutsättning att minst 6 doktorander antas och kan starta. Doktorander antagna vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet eller Örebro universitet har förtur till platserna.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till kursen. Sista dag för anmälan är 11 augusti.

Kontakt

Kursansvarig: Tabita Sellin Jönsson
Examinator: Karin Blomberg
Kursadministration: This is an email address

Karolinska Institutets logotyp
Logotyp Uppsala universitet
Örebro universitets logotyp