This page in English

Etik inom AI och Robotik, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Datavetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen diskuteras de etiska konsekvenserna av att utveckla och bedriva forskning om AI- och robotsystem. Kursen kommer att ge studenterna en teoretisk förståelse för etiska frågor som rör AI och robotik samt praktiska övningar och fallstudier för att tillämpa denna kunskap och lära sig hur de praktiskt kan närma sig sin avhandling och framtida forsknings- och utvecklingsarbete ur en etisk synvinkel. Efter avslutad kurs förväntas studenterna självständigt kunna reflektera över och agera utifrån etiska överväganden i samband med sitt forskningsarbete.

Kursinformation

Kursen är organiserad i ett omvänt klassrumsformat. Förhandsinspelade föreläsningar och andra resurser måste studeras av studenterna på egen hand. Totalt tre obligatoriska möten ska genomföras.

Kursen ges på engelska och antalet studenter är begränsat till 20.

Urval

Urval mellan de sökande som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet och som uppfyller tillträdeskraven i övrigt enligt ovan sker enligt följande rangordning.

1. Forskarstuderande som antagits till universitetets forskarskola CoAIRob.

2. Forskarstuderande som är antagen eller associerad till den internationella doktorandakademin för artificiell intelligens (AIDA)

3. Andra sökande som antagits till utbildning på forskarnivå

Anmälan till kursen

Nästa kurstillfälle planeras till HT2024.

Om du har några frågor, kontakta forskningsadministrationen: forskningsadm.NT@oru.se