Medveten måltid - ur ett sensoriskt, måltidskulturellt och nutritionellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng

Culinary Arts and Meal Science: The Conscious Meal – from a sensory science, culinary cultural and nutritional perspective, 7,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Måltidskunskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen problematiseras begreppet ”den medvetna måltiden” ur sensoriskt, måltidskulturellt och nutritionellt perspektiv där värdskapsfrågor, det praktiska görandet samt den estetiska gestaltningen av en måltid ingår. Metoder och teorier anknutna till de olika perspektiven diskuteras. En viktig del i kursen är reflektion om hur måltidskunskapens medvetna måltidstänkande kan vara ett verktyg för samarbete med andra vetenskaper och för kommunikation om måltider ur ett upplevelseperspektiv.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen ska sökande vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i forskarutbildningsämnet måltidskunskap. Kursen ges på svenska och på engelska vid behov.

Anmälan

Datum för nästkommande kursstart är ej klart.