CSB Circular Economy

Om CSB Circular Economy

Cirkulär ekonomi – från teori till praktik

Framtiden är cirkulär – det innebär stora omställningar för företag, individer och samhälle. Skillnaden mellan den linjära ekonomin och den cirkulära är att resurser bibehålls inom systemet – och mängden sopor och avfall reduceras. Resurser används mer effektivt, under längre tid och för komplementära ändamål för att minimera exploatering av naturresurser.

Inom ramen för ett ettårigt forskningsprojekt undersöker vi praktiker på olika nivåer i övergången mot en cirkulär ekonomi – både på en övergripande makronivå där exempelvis policyfrågor och infrastruktur är viktiga, men även på mikronivå där vi lyfter konkreta projekt som bedrivs ute på företagen – exempelvis industriell symbios och hantering av returflöden av plastförpackningar.

https://www.vinnova.se/p/cirkulara-praktiker-i-foretag/