CSB Business Ethics

Om CSB Business Ethics - företagsetik i sammanhang

Frågor om etik är viktiga för alla företag. Inom CSB tycker vi att det är viktigt att verkligen analysera och förstå etiken, och också att ge råd om ansvarsfullt beteende i näringslivet. Etiken är nämligen något som går mycket djupare än frågan om företag har policys, kommunicerar sitt ansvar eller följer lagstiftningen. Det handlar om djupare dimensioner och grundläggande etiska värden. Vilka är dessa och hur bedriver man verksamhet så att de tas tillvara?

Frågor om företagsetik kommer in i de flesta av våra forskningsprojekt. De kan till exempel handla om hur man bör organisera företag på ett ansvarsfullt sätt eller om olika affärspraktiker är moraliskt försvarbara. Att förstå vad som händer i näringslivet är viktigt. Det är det deskriptiva perspektivet. Men att kunna analysera och ge råd om vad som bör hända och hur man bör agera moraliskt, alltså normativt, är minst lika viktigt. Inom CSB är det viktigt att arbeta med frågor om företagsetik både teoretiskt och praktiskt.