Nyheter från CSB

CSB logga

2020-02-04: Så krångligt är hållbarhetschefens jobb

Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet och Magnus Frostensson, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet visar i en ny studie varför hållbarhetschefens jobb är så komplext.

PSF@ORU

PSF@ORU

Örebro universitet har inrättat en mångvetenskaplig plattform för att utveckla och förmedla ny kunskap om hur vi skapar en hållbar framtid - PSF@ORU. Satsningen är mycket långsiktig och ska bla arbeta med att identifiera och utveckla ett nytt strategiskt profilområde för universitetet som fn går under arbetsnamnet ’Samhälle & Miljö”.

Sabina Du Rietz och Jörgen Stenlund

Två nya excellenta lärare vid Örebro universitet

Sabina Du Rietz och Jörgen Stenlund är senaste tillskottet av excellenta lärare vid Örebro universitet. Ansökningsprocessen till titeln har gett dem tid och möjlighet att reflektera över pedagogik och lärarskapet.

2021-08-30: Elin valde studier utomlands: ”Gå utanför din komfortzon”

Elin Hultman har läst masterprogrammet i företagsekonomi med profilen hållbart företagande på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Nu har hon fått jobb som hållbarhetskonsult i Oslo! 

Klicka här för att läsa hela artikeln.

2021-08-31: Private Equity industry’s interest in environmental, social and governance issues

Studenterna Laura Possnert och Jacob Widendahl har på uppdrag av CapMan skrivit sin masteruppsats om Private Equity industrin och  EU Taxonomin.

Hur och varför hanterar Private Equity industrin hållbarhetsfrågor och vad kan EU Taxonomin få för effekter på branschen? Som en del av finansbranschen har Private Equity industrin en viktigt roll att spela i omställningen till en grön ekonomi, uppnå FN:s hållbarhetsmål samt Parisavtalet. En av anledningarna till att nuvarande kapitalflöden inte är tillräckliga för att stödja ett miljömässigt och socialt hållbart ekonomiskt system är bristen på klarhet bland investerare om vad en hållbar investering innebär. I ett försök att hantera detta problem ämnar EU Taxonomin att öka jämförbarheten och transparensen kring vad en hållbar investering innebär. Arbetet med hållbarhet i finansbranschen är något som har utvecklats snabbt de senaste åren men det saknas studier på hur och varför Private Equity industrin hanterar dessa frågor. Denna studie undersöker därför med hjälp av institutionell teori hur och varför Private Equity industrin hanterar hållbarhetsfrågor samt vad för effekter EU Taxonomin kan komma att ha på branschen. 

2021-08-17: Politiskt Korrekt Hotel, Travis Barkers flygrädsla och Greta Greenwash

Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet har medverkat i Morgonpasset i P3 - Sveriges Radio. I avsnittet diskuteras bland annat greenwashing.

Klicka här för att lyssna på hela avsnittet med Sabina

2021-07-06: Ny forskning om konsumentens roll i den cirkulära ekonomin

I en cirkulär ekonomi kan produkter flöda i all oändlighet - om konsumenterna bidrar. Örebroforskarna Anna Kremels och Sabina Du Rietz forskning visar att det inte räcker med pengar som incitament - det kan till exempel ses som pinsamt att panta.

I Almedalsseminariet diskuterar forskarna resultaten med Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood och ordförande för regeringens delegation för cirkulär ekonomi och med Katarina Lundell, marknadschef för Returpack. Klicka här för att komma till avsnittet.

2021-07-06: Klimatsmart konsumtion – vem bär ansvaret?

Vilken makt har konsumenter och vilket ansvar har producenter, politiker och butiker? I Almedalen gav tre experter sin syn på klimatkrisen och konsumentmakt i seminarserien Mat och hälsa.

Frans Prenkert, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet har medverkat som expert i avsnittet. Det är möjligt att se programmet men utan frågestunden via denna länk - Klimatsmart konsumtion – vem bär ansvaret? - Nyheter - Örebro universitet (oru.se)

2021-06-23: Att grönstämpla en affär - En enskild fallstudie av AB Svensk Exportkredit och deras anpassning till Taxonomiförordningen (2020/852/EU)

Studenterna Rebecca Seger och Emma Tivemo har i sin masteruppsats skrivit om hur ett kreditinstitut tolkar EU-taxonomin och anpassar sig till den utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Under temadagen som anordnades inom masterprogrammet med profilen hållbarföretagande uppkom idén till deras uppsats, det var även under denna dag de fick första kontakten med företaget som blev studiens fallföretag.

Vad som anses vara miljömässigt hållbart och med det även “grönt” har återkommande definierats på skilda sätt av finansiella aktörer, företag och länder vilket skapar hinder för att styra om finansiella flöden mot aktiviteter med låga koldioxidutsläpp. Att styra om finansiella flöden är emellertid en del av Parisavtalet och väsentligt i omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Den Europeiska unionen (EU) har därför utarbetat ett klassificeringssystem i form av en taxonomiförordning, EU-taxonomin, som fastslår gemensamma kriterier som ekonomiska aktiviteter måste uppfylla för att betraktas som miljömässigt hållbara. Även om EU-taxonomin är ett verktyg som ska hjälpa EU att styra om finansiella flöden och beskrivs vara en “game changer” i att uppnå Parisavtalet utgör taxonomin samtidigt utmaningar både för finansiella aktörer och företag. Den här studien ämnar därför att beskriva och analysera hur ett kreditinstitut tolkar EU-taxonomin och anpassar sig till den utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv.  

- Vår uppsats har tagit formen av en enskild fallstudie där vi haft AB Svensk Exportkredit som fallföretag. Genom utförandet av vår uppsats har vi kommit fram till att EU-taxonomin tar sig uttryck på sju olika sätt (strategiskt, operativt, förändrade ansvarsområden, utökad informationsinhämtning, kravställande, osäkerhet och extern dialog) i det studerade kreditinstitutets affärsverksamhet. Därtill att det finns skillnader i hur EU-taxonomin tar sig uttryck mellan olika funktioner inom det studerade kreditinstitutet, det vill säga att det finns olika mognadsgrader i arbetet med regleringen inom organisationen. Vidare har EU-taxonomin även inneburit ett mer grönt fokus i det studerade kreditinstitutets verksamhet, säger Rebecca och Emma.

Stort tack till SEK och Johan Henningsson för ett bra samarbete.

Läs hela deras uppsats här!

2021-06-22: Social Venture Network

Frans Prenkert, professor på Handelshögskolan vid Örebro universitet har medverkat i en intervju med internationella nätverket "Social Venture Network". Frans berättar om forskningscentret "Center for Sustainable Business" och samarbetet med SVN.

Läs hela intervjun här

2021-06-11: Är det hållbart att vara rationell? - En kvalitativ studie med utgångspunkt i kreditinstituts beslutsprocess om utlåning till företag

Studenterna Adam Rosander och Cajsa Vidén har i sin masteruppsats skrivit om hur svenska kreditinstitut balanserar hållbarhet i beslutsprocessen vid utlåning till företag.

Hur hanterar svenska kreditinstituten att balansera hållbarhetsfrågan? Det har länge skådats en konflikt i valet att vara finansiellt lönsam eller hållbar där det inom företag ofta ställts olika direktiv, aktieägarna vill ha avkastning medan andra intressenter vill ha social, ekonomisk och miljömässig rättvisa. Konflikten har även kunnat uppdagats inom finansbranschen, då kreditinstitut har rapporterats låna ut miljardbelopp till företag som inte arbetar hållbart. Denna studie undersöker därför hur svenska kreditinstitut balanserar hållbarhet i beslutsprocessen vid utlåning till företag. Studien undersöker även hur graden av rationalitet i beslutsprocessens är avgörande för att kunna balansera hållbarheten, med hjälp av beslutsteori.

Klicka här för att läsa deras uppsats.

Lydia Lundström och Anna Augustson

2021-06-02: Mobilkörkortet

Under Telekomdagen som arrangerades av masterprogrammet i företagsekonomi vid Örebro universitet, kom vår tidigare student Lydia Lundström och hennes grupp på idén ”Mobilkörkortet". Vi har intervjuat Lydia om mobilkörkortet men även Telias hållbarhetschef eftersom Telia Company utvecklade idén till en produkt.

Anna Kremel och Sabina Du Rietz

2021-05-20: De forskar om miljövänliga förpackningar

Livsmedelsförpackningar för med sig utmaningar i form av återvinning – och problem i form av nedskräpning. Nu ska två Örebroforskare undersöka vad konsumenters beteenden har för betydelse för att skapa längre livslängd på förpackningarna.

2021-05-18: Aktuell Hållbarhet Nr: 4 2021

I utgåva fyra av tidningen Aktuell Hållbarhet lyfts frågan om huruvida det är rätt att införa en pant på mobiltelefoner. Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet är med och uttalar sig om den nya regeringsutredningen som avfärdar en pant på mobiltelefoner och annan småelektronik. Hela artikeln finns tillgänglig via en prenumation på Aktuell Hållbarhets e-tidning.

2021-04-29: Forskare: Återvinning av kläder inte lösningen

I dagens Svenska Dagbladet Näringsliv har Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet varit med och kommenterat den klimatpåverkan som utgörs av modebranschen och varför återvinning inte är hela lösningen. Hela artikeln finns tillgänglig via SvD digital - klicka här!

2021-04-29: Nobel talks 11 maj – Hållbarhetskrav inom industrin – vad innebär det?

Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet ska medverka i Nobel talks lunchseminarium den 11 maj. Under detta seminarium diskuteras hållbarhet i industrin och vilka krav som ställs på hållbarhet. Om du vill delta i seminariet så är det möjligt att anmäla sig via denna länk - klicka här!

2021-04-14: The 17th Economic International Conference

European Universities Intiviative (EUI) beskrivs av EU som ett sätt att stärka de strategiska partnerskapen mellan lärosäten i EU och uppmuntra till ett antal ”Europauniversitet” som består av konsortier bildade av fem till tio europeiska universitet. Örebro universitet ser det som viktigt att delta i detta arbete och är därför del av ett konsortium, NEOLAiA, som består av sju Europeiska lärosäten (https://neolaiacampus.eu/).

Ett av de deltagande lärosätena i NEOLAiA är University Stefan cel Mare, Suceava som nu bjuder in till deras årliga konferens. Mer information om denna koferens hittar du på deras hemsida - klicka här!

Om du skulle vara intresserad av att vara keynote, vänligen kontakta Ida.Andersson-Norrie@oru.se med följande info senast 25 april:

"Title of presentation"
"Short abstract"
"Short bio of yourself"

2021-02-25: Så vinner företag på hållbarhet

Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet har medverkat i en intervju med tidningen Magasin t: om hållbart företagande. Tommy förklarar bland annat hur dagens företagande behöver förändras. 

Läs hela intervjun här.

2021-01-19: Internationellt projekt ska få robotar att samarbeta med människor

Forskningsprojektet Darko får 7 miljoner euro i EU-stöd (ca 70 Mkr) för att undersöka hur robotar kan jobba jämsides med människor i hållbara lagermiljöer. Darko är ett fyraårigt forskningsprojekt med forskare från Centrum för tillämpade system (AASS) och som också är associerade till Center for Sustainable Business (CSB).

– Robotarna måste kunna utföra dynamiska rörelser, och förflytta sig säkert i okända och omväxlande miljöer säger Örebroforskaren Achim Lilienthal (AASS/CSB) som leder projektet tillsammans med docent Martin Magnusson (AASS). 

Robotarna möjliggör effektivisering av lagerhanteringen och reducerar monotona och fysiskt ansträngande arbetsmoment för att skapa mer hållbara lagermiljöer. För mer information om projektet kontakta Professor Achim Lilienthal: darko@oru.se.

Läs hela artikeln här.

2020-12-11: Han skapar framtidens hållbara företagare

Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet har blivit intervjuad om masterinriktningen Hållbart Företagande i Örebro av Grant Thornton kundtidning i deras satsning In it to win it. En satsning som ska insipirera och hjälpa företagare. 

2020-12-08: Samhällsnyttiga affärer genom upphandling

Sociala entreprenörer får en allt viktigare roll för utvecklingen inom hållbarhet. De står för nya idéer, mer effektiva processer, nytt engagemang och kan ”disrupta” branscher. Det gäller särskilt i förhållande till offentliga kunder, något som Tillväxtverket uppmärksammat. Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet är med och kommenterar.

Om du vill se hela filmklippet - klicka här.

2020-12-03: Vetenskapsradion Klotet i P1 Sveriges Radio

Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet medverkade i Vetenskapsradion Klotet i P1 - Sveriges Radio. Sabina kommenterade bland annat H&M:s cirkulära affärsmodell och satsning på att återvinna kläder. 

Om du vill lyssna på hela avsnittet - klicka här.

2020-12-02: Sveriges bästa hållbarhetschef

Tommy Borglund, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet, har varit med och delat ut priset för Sveriges bästa hållbarhetschef 2020. Detta gjordes under avsnittet i webbserien Hållbart Närningsliv den 2 december. 

Läs mer om webbserien här.

2020-11-06: NITOs ledarkonferens

Sabina Du Rietz skall delta på NITOs ledarkonferens den 12 november för att prata om cirkulär ekonomi, konferensen kommer att vara helt digital i år. Klicka på länken nedan för att läsa mer om artikeln där Sabina lyfter tre myter om cirkulär ekonomi. 

Artikeln är borttagen.

2020-10-22: Konsumera mindre - konsumera rätt?

Sabina Du Rietz, universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet medverkade i ett panelsamtal om det globala målet 12 i Agenda 2030: Hållbar konsumtion och produktion som arrangerades av Södertörns högskola. 

Se hela panelsamtalet via UR play

2020-09-18: Finance-day!

In the Finance-day at our Master in Sustainable Sustainable Business students presented their best Shared Value ideas to a panel of the main speakers of the day Erik Feldt Nordea, Björn Bergstrand Kommuninvest, Torborg Chetkovich Capman and Johan Henningsson at SEK. The winner was Pay Forward, by Beatrice Hugosson and Paula Jakobsson. A project to support start ups in the immigrant community through micro loans.

- Tommy Borglund, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Läs mer om masterprogrammet i företagsekonomi med profilen Hållbart företagande. 

2020-09-04: En kraftansträngning och en nödvändighet: En studie om konsumentbeteenden i relation till cirkulära system

Studenterna Evelina Loftén och Ida Wallöe Åhlander har i sin masteruppsats skrivit om konsumentbeteenden i relation till cirkulära system.

Cirkulära affärsmodeller har föreslagits som en möjlig lösning på den rådande hållbarhetsproblematiken. Ett fungerade cirkulärt system i Sverige är pantsystemet. Den grupp som har lägst återvinningsgrad i pantsystemet är unga vuxna, vilket också en den grupp som konsumerar mest dryck. Denna uppsats undersöker hur konsumentbeteenden i form av attityder, normer och kontroll påverkar unga vuxnas intention att sluta kretsloppet i ett cirkulärt system och då specifikt pantsystemet i Sverige, med hjälp av beteendeteori.

Läs hela uppsatsen här.

2020-06-18: Förklarar de stora klimatfrågorna

I Forskning & Framsteg #6 - 2020 tipsar tio forskare om populärvetenskapliga böcker för lediga stunder. 

Tommy Borglund, universitetslektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

"För den som vill förstå FN:s nya hållbarhetsmål
(Sustainable Development Goals) ger boken The age of sustainable development en bra bild. Jeffrey D.
Sachs, professor på Columbia university i New York, förklarar de stora frågorna som målen adresserar. Sachs har själv varit med och arbetat fram underlaget till FN, så källan är mycket centralt placerad. Boken ger både en bred bild av de stora frågorna i vår tid och kunskap om FN:s nya mål."

Dubbel vinst för företag som bidrar till att lösa samhällsutmaningar

Samhällsnytta och affärsnytta går hand i hand, enligt forskaren Tommy Borglund vid Handelshögskolan på Örebro universitet.
– De företag som inte bidrar till att lösa samhällsutmaningar riskerar att hamna på efterkälken.

Läs hela artikeln här.

Krönika i Aktuell Hållbarhet: En kollaps för hållbarhetsredovisning

Företag som inte redovisar sjukfrånvaro är det senaste tecknet på att hållbarhetsredovisningarna har blivit urvattnade, skriver Tommy Borglund,
forskare och lärare, Center for Sustainable Business vid Örebro universitet i Aktuell Hållbarhet i mars 2020. 

Läs hela artikeln här.

Uppdragsutbildning i hållbarhet

På grund av situationen kring coronviruset kommer utbildningen att ges i en digital version och planeras till maj 2021.

Örebro universitet erbjuder en vidareutbildning i Hållbart företagande. Den bygger på innehållet i Sveriges första master i företagsekonomi och hållbarhet och ger 3 högskolepoäng.

Under kursen får du bland annat lära dig mer om CSR, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbara värdekedjor. Flera hållbarhetschefer från kända svenska företag deltar som talare, tillsammans med lärarna från Örebro universitet.

Följ länken för mer information och anmälan. 

CSB forskare Sabina Du Rietz med i Norska magasinet Dine penger

CSB forskare Sabina Du Rietz från Handelshögskolan medverkar i Norska magasinet Dine penger no 2 2020 om hållbara investeringar. 

CSB forskare pratar om sitt projekt på P4 Örebro

CSB forskare Sabina Du Rietz och Anna Kremel, som nyligen har fått 2 miljoner kronor av Formas för att ta reda på vilka värderingar som driver oss att återvinna tomma förpackningar, var inbjudna att prata om sitt projekt till P4 Örebro. 

Programmet hos SR är borttaget.

Kremel_DuRietz_2020-02-04

De ska ta reda på vad som driver oss att panta burkar och flaskor

Nästan nio av tio svenskar pantar burkar och flaskor. CSB:s forskare Anna Kremel och Sabina Du Rietz vid Handelshögskolan har fått 2 miljoner kronor av Formas för att ta reda på vilka värderingar som driver oss att återvinna tomma förpackningar.

Artikel i Organisation & Samhälle: En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan

Öppnar cirkulär ekonomi möjligheter för förnyat hållbarhetstänkande och produktivitet inom planetens gränser?

Du kan läsa hela artikeln "En cirkulär ekonomi – företags­ekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan" av Sabina Du Rietz i Organisation & Samhälle här. 

Välkommen till Impact arena, 5 mars 2020

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjuder in till en Impact Arena. Denna gång med temat ”doing well by doing good”; Företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet.

Tommy Borglund, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, inleder med att presentera en färsk kunskapsöversikt över området hållbarhet med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till Shared Value och Collective Impact, både nationellt och internationellt.
Formatet för dagen är aktiv dialog med alla närvarande med Tommy Borglund som moderator.

Tid: Torsdag 5 mars, kl. 11:00-13:00
Plats: Norrsken house, Stockholm

Mer information och anmälan: https://doing-well.confetti.events

Spendrups vill hitta 1000 goda idéer - CSB:s forskare Sabina Du Rietz är med i jury

En av CSB:s forskare Sabina Du Rietz sitter med i Spendrups jury för att utse de bästa idéerna och innovationerna för att skapa en hållbar bryggerinäring.

Mer information finns här. 

Läs pressmeddelandet här.

Spendrups är partner till CSB. Vi samarbetar både med forskning kring cirkulär ekonomi och med utbildning inom ramen för masterprofilen i Hållbart Företagande vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Syftet är att utveckla kunskap och kompetens om hållbara lösningar för framtida generationer. 

Spendrups jury för att utse de bästa idéerna och innovationerna för att skapa en hållbar bryggerinäring

Krönika på Realtid.se: Stark reglering kan leda till försämrad etik

"En dålig kultur rationaliserar felaktigheter och gör dem ok." Det skriver Tommy Borglund, forskare i hållbart företagande vid Örebro Universitet och Center for Sustainable Business, och konstaterar att etik och kultur har kommit i skymundan av all hållbarhet som näringslivet utvecklat.

Läs hela artikeln här.

Realtid.se, Tisdag, 2020-01-14

Artikel om utvecklingen av hållbarhetsprofilen inom masterprogrammet i företagsekonomi

Se en nyligen publicerad forskningsartikel om arbetet med att utveckla vår nya masterprofil i Hållbart Företagande. Den visar hur viktigt det är att samarbeta med näringslivet när nya utbildningsprogram utvecklas. Det både ökar legitimiteten hos viktiga intressenter i samhället och gör det mer attraktivt för studenter att söka.

Du kan läsa artikeln gratis fram till 31 oktober på denna länk.

Almedalen: Framtidens hållbarhetschef - vem är det?

Framtidens hållbarhetskompetens diskuterades i Almedalen den 1 juli med hållbarhetscheferna i Telia, Spendrups & Telenor, Sustainergies grundare samt forskare vid Örebro Universitets Center for Sustainable Business.

Se videoupptagning av seminariet här (facebook). 

Tommy Borglund en av de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019

Tommy Borglund är med på Aktuell Hållbarhets lista över de hållbarhetsmäktigaste i Sverige 2019 på plats 59!

- Jag tycker det är jätteroligt och inte minst motiveringen att AH uppmärksammar att han är en brygga mellan akademi och näringsliv är särskilt glädjande, säger Professor Frans Prenkert, ledare för CSB. 

- I arbetet med mastern i hållbart företagande har företagsarbetena varit centrala för att skapa legitimitet åt vårt arbete och denna utmärkelse visar att Tommy och hela CSB har lyckats med att på mycket kort tid placera sig på en framträdande plats i hållbarhetssverige. Det är något av en bedrift med tanke på de knappa resurser vi arbetar med och var vi startade ifrån vilket gör utmärkelsen extra inspirerande för det fortsätta arbetet. 

Hela listan finns på https://www.aktuellhallbarhet.se/hela-listan-de-101-maktigaste-i-hallbarhetssverige-ar-2019/

Tommy Borglund nr 59.jpg