This page in English

Forskningsmiljö

Center for Sustainable Business (CSB)

Center for Sustainable Business | CSB är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor.

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Frans Prenkert

Forskningsområden

 • Cirkulär ekonomi
 • Efterlevnad
 • Etiska koder
 • Företags/affärsetik
 • Företagsansvar
 • Hållbarhetsrapportering
 • Hållbarhetsredovisning
 • Hållbart företagande
 • Inköp
 • Logistik
 • Supply Chain Management
 • Transportekonomi
 • Transportinfrastruktur
 • Uppförandekoder

CBS logga.

Center for Sustainable Business | CSB är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. CSB:s syfte är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor. CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer. Visionen är inspirerad av FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Vi definierar hållbar utveckling i enlighet med Bruntland-rapporten (1987) som utveckling som möter dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att uppfylla sina behov av välfärd, ekonomisk trygghet, frisk natur med ekologisk balans och livskvalitet. Vi antar ett förhållningssätt till hållbarhet där hållbarhet kan ses ur tre olika men kompletterande interagerande perspektiv: det sociala, ekonomiska och ekologiska.

CSB är uppbyggt runt fyra forskningsnoder som bygger på våra forskningsområden. I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder, i CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation och i CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor. För mer detaljerad information om innehållet i respektive nod, se nodens egna hemsida.

I CSB samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet. Center for Sustainable Business  leds av professor Frans Prenkert som är vetenskapligt ansvarige forskare.