This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Inga effekter av en förebyggande arbetsplatsinsats, utmaningar med preventionsforskning

Ta beslut för framtiden. Kvinna stående vid många riktningspilar, vänster, höger, eller framåt.

Arbetsplatsen och dialog med närmaste chef är viktiga när smärt- och stressproblem påverkar arbetsförmågan. I det här projektet testades insatser för medarbetare med smärt- och stressrelaterad ohälsa och deras närmaste chefer, för att förebygga sjukskrivning. Syftet var att utvärdera effekterna av ett program inriktat på kommunikation och problemlösning, jämfört med föreläsningar om smärta och stress.

Projektet byggde på en tidigare studie som visat lovande effekter på minskad sjukskrivning och förbättrad hälsa hos personer med ryggsmärta och risk för långvariga smärtproblem. I det aktuella projektet utvecklades insatsen till att ytterligare fokusera på cheferna, och målgruppen utökades till personer med smärta och/eller stress. Hos medarbetare utvärderades sjukskrivning, hälsorelaterade mått och upplevt stöd och kommunikation från chef. Cheferna utvärderades vad gäller kommunikationsfärdigheter (validering vs invalidering) och upplevd stress. Insatsen bestod av tre gruppträffar för medarbetare och chefer för sig, med fokus på kommunikation och problemlösning för att hantera smärt- och stressproblem på arbetet. Kontrollgruppen fick två föreläsningar om smärta och stress och strategier för egenhantering. Pandemin påverkade studien, som fick göras om till digitalt format, och gav ökade avhopp.

Totalt inkluderades 191 medarbetare, framför allt kvinnor, och 53 chefer från olika arbetsplatser knutna till Regionhälsan i Örebro län. Resultaten visade inga effekter på utfall hos medarbetare eller arbetsledare, vilket betyder att tidigare lovande resultat av insatsen inte upprepades. Endast 30% av medarbetarna hade risk för långvariga smärtproblem. Fynden tyder på att det är viktigt inom preventiva projekt att fokusera på de individer som löper högst risk för framtida ohälsa, och att strukturerad screening bör användas. Fynden tyder också på att mer träning inom kommunikationsfärdigheter krävs för att påverka dessa hos chefer. Sammantaget behövs mer forskning om stöd på arbetsplatsen vid smärt- och stressrelaterad ohälsa.

Här kan du läsa den populärvetenskapliga sammanfattningen i sin helhet.