Krav från finansiärer på datahanteringsplan och öppen tillgång till forskningsdata

Offentliga såväl som privata forskningsfinansiärer har börjat ställa krav på att det skapas datahanteringsplaner samt att forskningsdata görs tillgängligt om gällande lagstiftning tillåter detta.

Kraven som ställs är att forskningsdata hanteras på rätt sätt samt att resurserna som forskningsfinansiären lägger in ska kunna utnyttjas effektivt. Det vill säga att andra forskare ska kunna bygga vidare på redan existerande data. Många gånger ska en kortare variant av datahanteringsplanen skapas i ett ansökningsförfarande än när projektet har beviljats och startats upp. 

Nedan finner du några av de finansiärer såväl offentliga som privata, svenska såväl som internationella, och deras krav på datahanteringsplan och tillgång till forskningsdata. 

Datahanteringsplan 

FORTE har inga krav på datahanteringsplan ännu varken i ansökningsförfarandet eller för beviljade medel. Dock kan detta förändras inom en snar framtid. 

Forskningsdata 

FORTE har inga rekommendationer, men du bör följa det som gäller för Vetenskapsrådets rekommendationer. Det vill säga att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. 

Datahanteringsplan

Formas kräver i dagsläget att projekt som beviljats stöd ska ha en datahanteringsplan där det redogörs för hur den data som genereras inom projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Datahanteringsplanen behöver inte skickas in till Formas, men ska på förfrågan kunna uppvisas. Här kan du läsa mer om Formas krav.

Forskningsdata 

Formas anser att många forskningsprojekt genererar forskningsdata som kan komma till nytta inte enbart inom projektet utan även analyseras vidare av andra. Grunden för att detta ska vara möjligt är en god datahantering. Projekt bör följa Vetenskapsrådets rekommendationer. Det vill säga att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. 

Datahanteringsplan

Vetenskapsrådet har krav på datahanteringsplan vid beviljat medel från och med våren 2019. Undantag är bidrag till organisationer/organisationsbidrag, nätverksbidrag och konferensbidrag.

Mallen som du kan använda för att fylla i datahanteringsplanen hittar du här. 

Forskningsdata

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. Läs mer om Vetenskapsrådets rekommendation.

Datahanteringsplan

Riksbankens Jubileumsfond ser att det finns flera fördelar i att en datahanteringsplan upprättas i samband med att ett forskningsprojekt tar form. Riksbankens jubileumsfond begär in en datahanteringsplan för projekt inom stödformen Infrastruktur för forskning under år 2020. Riksbankens jubileumsfond baserar sin mall för datahanteringsplan på mallen från Vetenskapsrådet med vissa modifieringar.

Forskningsdata

Riksbankens jubileumsfond rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer görs öppet tillgängliga, så länge det är förenligt med gällande lagstiftning.  

Datahanteringsplan

I dagsläget har Wallenbergsstiftelserna inga krav på datahanteringsplaner varken i ansökningen eller när medel är beviljat. 

Forskningsdata

I dagsläget har Wallenbergsstiftelserna ingen skrivelse kring forskningsdata.  
Dock ska forskning finansierad av Wallenbergsstiftelserna publiceras med open access. Forskningsresultatet ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Läs mer i Wallenbergsstiftelsernas anslagsguide.