This page in English

Krav från finansiärer på datahanteringsplan och öppen tillgång till forskningsdata

Både offentliga och privata forskningsfinansiärer har börjat ställa krav på datahanteringsplaner, och att forskningsdata görs tillgängligt - om lagstiftningen tillåter detta.

Kraven är att forskningsdata hanteras på rätt sätt, och att resurserna som forskningsfinansiären lägger in ska kunna utnyttjas effektivt. Det  betyder att andra forskare ska kunna bygga vidare på existerande data. Många gånger ska en kortare variant av datahanteringsplanen skapas i ett ansökningsförfarande än när projektet har beviljats och startat. 

Nedan finner du några av de finansiärer - offentliga och privata, svenska och internationella - och deras krav på datahanteringsplan och tillgång till forskningsdata. 

Datahanteringsplan 

Forte rekommenderar bidragsmottagare att ta fram datahanteringsplan i enlighet med Vetenskapsrådets och SUHF:s rekommendationer. Med hjälp av en datahanteringsplan kan forskare beskriva hur forskningsdata, som samlas in eller skapas, kommer att hanteras under forskningens gång och hur den ska tas om hand efteråt.

Forskningsdata 

Forte hänvisar pågående projekt till den målbild som regeringen har om att all forskningsdata som genererats av offentligt finansierad forskning ska vara öppet tillgänglig. Detta ska alltid ske inom ramen för gällande lagstiftning. Mer information hittar du på Fortes sida Rekommendationer för öppen tillgång till forskningsdata.

Datahanteringsplan

Formas kräver i dagsläget att projekt som beviljats stöd ska ha en datahanteringsplan där det redogörs för hur den data som genereras inom projektet kommer att tas om hand efter det att projektet avslutats. Datahanteringsplanen behöver inte skickas in till Formas, men ska på förfrågan kunna uppvisas. Här kan du läsa mer om Formas krav.

Forskningsdata 

Formas anser att många forskningsprojekt genererar forskningsdata som kan komma till nytta inte enbart inom projektet utan även analyseras vidare av andra. Grunden för att detta ska vara möjligt är en god datahantering. Projekt bör följa Vetenskapsrådets rekommendationer. Det vill säga att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. 

Datahanteringsplan

Vetenskapsrådet har krav på datahanteringsplan vid beviljat medel från och med våren 2019. Undantag är bidrag till organisationer/organisationsbidrag, nätverksbidrag och konferensbidrag.

Mallen som du kan använda för att fylla i datahanteringsplanen hittar du här

Forskningsdata

Vetenskapsrådet rekommenderar att de forskningsdata som finansieras av offentliga medel, och som enligt gällande lagstiftning får tillgängliggöras, publiceras öppet tillgängliga på internet inom skälig tid efter att forskningsresultaten har publicerats. Läs mer om Vetenskapsrådets rekommendation.

Datahanteringsplan

Riksbankens Jubileumsfond ser att det finns flera fördelar i att en datahanteringsplan upprättas i samband med att ett forskningsprojekt tar form. Riksbankens jubileumsfond begär in en datahanteringsplan för projekt inom stödformen Infrastruktur för forskning under år 2020. Riksbankens jubileumsfond baserar sin mall för datahanteringsplan på mallen från Vetenskapsrådet med vissa modifieringar.

Forskningsdata

Riksbankens jubileumsfond rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer görs öppet tillgängliga, så länge det är förenligt med gällande lagstiftning.  

Datahanteringsplan

I dagsläget har Wallenbergstiftelserna inga krav på datahanteringsplaner varken i ansökningen eller när medel är beviljat. 

Forskningsdata

I dagsläget har Wallenbergstiftelserna ingen skrivelse kring forskningsdata.  
Dock ska forskning finansierad av Wallenbergstiftelserna publiceras med open access. Forskningsresultatet ska vara fria att läsa och ladda ner från internet. Publicerade artiklar ska arkiveras i öppet sökbara databaser. Läs mer i Wallenbergstiftelsernas anslagsguide.

Datahanteringsplan

I Horizon Europe är det krav på att göra en datahanteringsplan om projektet skapar eller återanvänder forskningsdata. I din forskningsansökan handlar det om att kort beskriva hur forskningsdata ska hanteras (max en sida). Mer information om detta finns i Horizon Europes ansökningshandlingar under Open Science.

Generellt behöver du inte skapa en fullständig datahanteringsplan i ansökningsfasen, utan den ska skickas in till EU inom 6 månader efter projektet har startat. Horizon Europe tillhandahåller en datahanteringsplansmall som finns här.

Det är dock viktigt att tänka på att det kan finnas undantag i olika programutlysningar eller när det kommer till offentliga nödlägen. Det kan innebära att en fullständig datahanteringsplan ska skickas in i samband med ansökan eller när anslagsavtalet skrivs under.

Forskningsdata

Horizon Europe eftersträvar att forskningsdata ska delas enligt principen så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt, inom ramen för rådande lagstiftning. Forskningsdata ska tillgängliggöras i betrodda repositorium så snart så möjligt och enligt ”deadlines” uppställda i datahanteringsplanen. Forskningsdata ska följa FAIR-principerna.