This page in English

Delarna i datahanteringsplanen

Foto på ett pappersdokument som hålls över ett bord av två personer.

Datahanteringsplanen består av sju delar där du övergripande beskriver den forskningsdata som ska samlas in, dokumentationen och datakvaliteten.

I datahanteringsplanen beskriver du hur du lagrar och säkrar med backuper, de rättsliga och etiska aspekterna, samt hur din forskningsdata blir tillgänglig och hur den långtidsbevaras.  Du beskriver vem som har ansvar för de olika delar och vilka resurser som behövs.

Denna guide baseras på Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbunds riktlinjer för hur en datahanteringsplan ska se ut. Under 2022 släppte Vetenskapsrådet Vägledning till mallen för datahanteringsplaner (enbart släppt på svenska), som är vägledande och ska ses om ett komplement för att underlätta förståelse av frågorna i mallen. 

Nedan följer korta beskrivningar och länkar till Svensk Nationell datatjänsts mer omfattande beskrivningar av följande områden. Här finns också  Örebro universitets egna mallar som du kan använda för att skriva din datahanteringsplan på svenska så och engelska. 

Denna del av datahanteringsplanen innehåller information som kopplar samman datahanteringsplanen med forskningsprojektet/n som den är en del av.

Här skriver du vilka som är involverade i projektet, både individer och organisationer. Det ska framgå vem som är huvudman för forskningsprojektet samt ansvarig för insamling och hantering av forskningsdata. Det är även viktigt att referera till andra dokument så som är av vikt för datahanteringsplanen, exempelvis projektavtal.

Beskriv hur forskningsdata ska samlas i form av metod och/eller programvara, förklara även varför eventuell existerande forskningsdata inte kommer att användas. Denna del senare kan göras översiktligt med en kortare forskningsdataöversikt, likt en litteraturöversikt.

Vidare innefattar denna del vilken typ av forskningsdata som ska samlas in, dataformat samt volymen av denna. När det gäller format ska det finnas en kort förklaring till varför det formatet kommer användas, med fördel ska det användas öppna och standardiserade format för att möjliggöra delning och långtidsåteranvändning.

För att göra en översikt av den existerande forskningsdata kan du med fördel använda dig av Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalogSvensk nationell datatjänsts internationella länkar eller ämnesspecifika kataloger via Registry of Research Data Repositories.

Mer information kring filformat och programvara hittar du bland annat på Svensk nationell datatjänsts sida för filformat och programvara.

Denna del fokuserar på dokumentationen och datakvaliteten av din forskningsdata.

Beskriv vilken typ av metadatastandard som kommer användas, vilket i de flesta fall blir den som forskningsdatakatalogen använder sig av. Se över vilken forskningsdatakatalog som beskrivningen samt forskningsdatan (om det är möjligt) kan synliggöras i. Tänk på att även få med vilken dokumentation som krävs för att förstå forskningsdatan.

Innan du går vidare beskriver du även hur du granskar och kvalitetssäkrar du din forskningsdata så att inte det finns fel.

Mer information kring dessa bitar hittar du i Svensk nationell datatjänsts sida Hantera data.

I denna del ligger fokus på hur forskningsdata kommer att lagras och hur säkerhetskopiering kommer genomföras under forskningsprojektets gång.

Använd med fördel de lagringslösningar som erbjuds via universitetets IT-avdelning. Undvika lagring på exempelvis laptop, externa hårddiskar eller USB-minnen. Beskriv hur datasäkerheten säkerställs och hur återskapandet av din forskningsdata kommer ske om den skulle bli korrupt. Här ska även informationsklassningen av forskningsdata uppges.

Mer generell information om andra delar kring lagring och säkerhetskopiering hittar du även i Svensk nationell datatjänst Hantera data.

I denna del ligger fokus på hur forskningsdata säkerställs och hanteras i enlighet med rättsregler som gäller bland annat personuppgifter, sekretess och immaterialrätt. Detta innefattar också hantering av samtycke, kryptering och tillgång till känsliga forskningsdata under projektets gång.

Klargör ägandeförhållandet av din forskningsdata, om det finns data från tredje part eller om det finns delar som inte kan göras offentliga på grund av immateriella rättigheter. Hur hanteras din forskningsdata i avseende de forskningsetiska aspekterna samt tillgängliggörandet av forskningsdatan?

Mer generell information om rättsliga och etiska aspekter går även att läsa om på Svensk nationell datatjänst.

Denna del fokuserar på hur forskningsdata ska synliggöras och tillgängliggöras via forskningsdatakataloger, när den tillgängliggörs eller om det finns embargotid.

  • Beskrivas om det finns restriktioner eller om det inte går att tillgängliggöra forskningsdata, samt vad som gjorts för att minimera dessa restriktioner om det är möjligt.
  • Beskrivas du säkerställer att forskningsdatan långtidsbevaras samt om det behövs göras urval för detta.
  • Specificera om det behövs särskild programvara, utrustning eller källkod för att förstå din forskningsdata.
  • Säkerställa att din forskningsdata och metadata erhåller permanenta identifierare (bland annat om det finns för den forskningsdatakatalogen som har valts) för att uppfylla en del av FAIR-principerna.

Mer information om detta steg finns att läsa om i Svensk nationell datatjänsts Hantera data.

I denna del beskriver du vem som ansvarar för olika delar i forskningsdatalivscykeln. När det gäller projekt med samarbeten är det viktigt att tydliggöra vem som är delansvarig vid de olika lärosätena och andra samarbetsparterna.

Utse den som är ansvarig för datahanteringsplanen och revidering av denna. Vidare ska det även i denna delen tas upp vilka resurser som kommer att krävas för att kunna genomföra datahanteringen, främst i monetära termer, inklusive lagringsutrymme vid stora datamängder och för att kunna uppfylla FAIR-principerna. Dessa kostnader bör beräknas redan i ansökningsfasen för att kunna söka medel för detta.

För att få en bättre förståelse kring kostnader som kan uppstå i samband med datahanteringen har UK Data Service en guide som kan laddas ner med frågor ta stöd av.

För mer övergripande information finns det mer att läsa på Svensk nationell datatjänsts sida Hantera data.