This page in English

Mer om öppen tillgång

I dagens prenumerationsbaserade system är större delen av forskningsresultaten låsta bakom betalväggar. Resultaten är endast tillgängliga för användare som hör till de lärosäten som har avtal med förlaget. Andra som vill komma åt innehållet måste betala höga summor för enskilda artiklar, vilket begränsar forskningens spridning och dess nyttiggörande potential i samhället.

Målbilden i forskningspropositionen Kunskap i samverkan (Prop. 2016/17:50) var att alla aktörer inom forskningssystemet - bibliotek, finansiärer och forskare - ska verka för en övergång från dagens prenumerationsbaserade system till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Denna övergång skulle vara genomförd till år 2026.

I 2020 års forskningsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (Prop. 2020/21:60) är målbilden skärpt ytterligare. Målbilden är att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel, ska vara omedelbart öppet tillgängliga med verkan från 2021.

Kungliga biblioteket har regeringens uppdrag att samordna arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer​ i Sverige. Utvecklingen på området kan följas på openaccess.se

Olika vägar till öppen tillgång

Det finns olika sätt att publicera och göra vetenskapliga artiklar öppet tillgängliga. Begrepp som används för att beskriva de olika vägarna är bl.a.”gold”, ”green” och "hybrid-publicering".

Gold

Forskaren publicerar en artikel i en open access-tidskrift där allt material är fritt tillgängligt.  Tidskriften har inga inkomster från prenumerationer, utan affärsmodellen bygger på att en avgift tas ut för publiceringen.

Green

Publiceringen sker i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift. Artikeln är inte öppet tillgänglig vid publicering. Forskaren parallellpublicerar en kopia av manuskriptet via ett digitalt arkiv så snart tidskriften tillåter det. Läs mer om att parallellpublicera i DiVA.

Hybrid

Publiceringen sker i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift. Mot en avgift görs artikeln omedelbart öppet tillgänglig vid publicering. Affärsmodellen bygger på att tidskriften har inkomster från dels prenumerationer, dels artikelpubliceringar.