This page in English

Andreas Bergh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302175

Rum: F3214

Andreas Bergh
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Andreas Bergh

Andreas Bergh är docent och universitetslektor i pedagogik. Han arbetar huvudsakligen med forskning samt undervisning inom främst lärarutbildning och forskarutbildning.

Andreas forskning berör i vid mening relationen mellan samhälle och utbildning, med ett intresse för hur olika typer av kontextuella villkor både kan möjliggöra och utmana de handlingar som utspelar sig, eller kan utspela sig, i det lokala. Utifrån teoretiska intressen kring språkanvändning, läroplansteori, iscensättning och profession omfattar hans forskning områden som utbildningspolitik, styrning, kvalitet, juridifiering, segregation, rasism, värdefrågor, pedagogiskt utvecklingsarbete samt lärares och skolledares yrkesutövning och ledarskap.

Innan Andreas disputerade var han lärare och skolledare i grundskolan samt undervisningsråd på Skolverket. I den senare rollen var han bland annat projektledare för nationella kvalitetsgranskningar och ansvarig för utveckling av myndighetens inspektionsmodell och metoder.

Aktuell forskning

Aktuell forskning riktas mot frågor om skolsegregation, lärarrollen och juridifiering:

Lokala initiativ för att bryta skolsegregation studeras dels genom två följeforskningsprojekt på uppdrag av Örebro kommun (Vivallaskolan) respektive Linköpings kommun (Skäggetorpsskolan), dels genom ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet (VR 2020-04294). Bedrivs tillsammans med Emma Arneback, Jan Jämte och Anders Trumberg.

Lärares uppror på Facebook studeras inom ett Vetenskapsrådsfinansierat projekt (VR 2020-03-144) med målet att förstå vad detta kan säga oss om den svenska skolan och dess lärare i en samtid som präglas av förändringar i välfärdssystemet. Bedrivs tillsammans med Annica Löfdahl Hultman och Håkan Löfgren.

Ett tredje område handlar om relationen mellan utbildning och juridifiering, vilket utgår från att skolans verksamhet i allt högre grad har blivit föremål för nya och förstärkta rättsliga regleringar (se exempelvis temanummer i U&D nr 1 2016). Mellan 2022 och 2025 genomförs det av Riksbankens Jubileumsfond (P21-0148) finansierade projektet Vad händer med skolan när barnkonventionen blir lag? Förutom Andreas, som är projektledare, medverkar Emma Arneback, Tomas Englund och Lotta Lerwall. Till projektet associeras även Maria Rosén. 

Tidigare forskning

Tidigare forskning omfattar följande projekt som Andreas har varit medsökande och medverkande i: Hur rasism kan bemötas i utbildning. En kvalitativ studie av lärares antirasistiska handlingar (VR 2015-01046), Formation and Competence Building of University Academic Developers (projekt om pedagogiska utvecklare i högre utbildning, finansierat av Forskningsrådet i Norge) samt En värdefull skola – en studie av värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan i relation till skolans värdegrund och till barnkonventionen (VR 2010-5697). Andreas har även medverkat i projektet En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11 (finansierat av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU).

Mellan åren 2014-2016 hade Andreas en postdoktoranställning i pedagogik med inriktning mot arbetslivet, vid Uppsala universitet. Han disputerade 2010 med avhandlingen Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning (Örebro Studies in Education, 29).  

Undervisning

Andreas undervisar såväl på grundnivå och avancerad nivå (i lärarprogrammen och rektorsutbildningen) som på forskarnivå (handledning, forskarutbildningskurser). Han handleder/har handlett följande doktorander:

Lena Öijen (biträdande handledare), disputerade 2014

Maria Rosén (huvudhandledare), planerad disputation 2022

Megan Case (biträdande handledare), planerad disputation 2022

Hany Hachem (biträdande handledare), planerad disputation 2022

Gustaf Jansson Bjurhammer (huvudhandledare), planerad disputation 2024

Carin Fröjd (biträdande handledare), planerad disputation 2025

Vivian Santos från Federal University of São Carlos, Brasilien (värd för gästdoktorand), disputerade 2020

Samarbeten och uppdrag

Andreas har bidragit som sakkunnig till såväl andra lärosäten som myndigheter, exempelvis Skolverket, Universitetskanslersämbetet och Vetenskapsrådet.

Inom universitet har Andreas haft och har alltjämt olika förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i fakultetsnämnd eller motsvarande.  

Mellan 2016-2020 var Andreas ordförande i SWERA:s Tidskriftsråd. Han är även ledamot i Sveriges nationella råd för tidskriften Pedagogisk Forskning och från 2013 medlem i redaktionskommittén för forskningstidskriften Utbildning & Demokrati - Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. Från 2021 är han en av tidskriftens redaktörer.

Andreas ingår i två forskningsmiljöer: STEP (Studies in Educational Policy and Philosophy) vid Uppsala universitet samt Utbildning och Demokrati vid Örebro universitet, vilken han leder tillsammans med tre andra kollegor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter