This page in English

Forskningsprojekt

Att bryta segregation genom utbildning - en jämförande studie av kommunala initiativ för att bryta skolsegregation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2025

Kontaktperson

Jan Jämte

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I detta forskningsprojekt analyseras och jämförslokala initiativ för att bryta skolsegregation. Tidigare forskning har kartlagt och analyserat orsakerna och konskevenseran av skolsegregationen, med det finns få studier som har studerat de lokal initiativ som har utformats för att motverka dessa problem. Genom att studera lokala initiativ både enskilt och i jämförelse med varandra är syftet med projektet att bidra med kunskaper kring i vilken mån och på vilka sätt olika typer av åtgärder bidrar till ökad integration och måluppfyllelse.

I projektet studeras tre typer av kommunala initiativ för att bryta skolsegregation, vilket vi benämner som: 1) Förstärkning, 2) Spridningoch 3) Sammanslagning. Genom en kombination av kvalitativ och kvantiativ data, studeras de organisatoriska, pedagogiska och sociala processer som uppkommer vid olika intitiativen och hur de samverkar för att skapar förutsättningar och begränsningar för integration och lärande.

Mot bakgrund av ovanstående ställs följande forskningsfrågor: 1.Vilka motiv och överväganden ligger bakom olika kommunala initiativ för att bryta skolsegregation? 2.Vilka organisatoriska, pedagogiska ochsociala processer uppstår inomrespektive initiativ? 3.I vilken mån, och på vilket sätt, uppnås ökad måluppfyllelse och integration genom de olika initiativen? 4.Vilka likheter och skillnader kan identifieras utifrån komparation mellan olika initiativ, och hur kan dessa resultat användas för att synliggöra och begreppsliggöra möjligheter och utmaningar i olika ansatser för att motverka skolsegregation?

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Anders Trumberg, Region Örebro län