This page in English

Åsa Jernudd

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302129

Rum: F3133

Åsa Jernudd

Om Åsa Jernudd

Åsa Jernudd är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och forskar om filmkultur i historiskt perspektiv. Hennes doktorsavhandling (2007) handlar om hur film introducerades i en mellanstor stad i Sverige (Örebro) och de sociala och kulturella sammanhang som filmvisning var en del av och som präglade de tidiga biograferna. Jernudd är intresserad av formerna och sammanhangen för att se på film och av publikens upplevelser av film; film som händelse, praktik, minne och kulturarv.

Hon var drivande i utvecklingen av kandidatutbildningen Filmprogrammet vid Örebro universitet och var programansvarig 2015 till 2019.

Jernudd är medlem i styrelsen och redaktionsrådet för Föreningen Mediehistoriskt arkiv, i Svenska Filminstitutets Råd för visning och spridning samt i Riksföreningen biografernas Komitté för biografutveckling. Vidare är hon en av två koordinatorer för den internationella forskarorganisationen HoMER-network (History of Moviegoing, Exhibition and Reception).

Undervisning

Jernudd tilldelades Örebro universitets och Örebro studentkårs Pedagogiska Stipendium 1999.  Hon har även tilldelats stipendium inom Excellence in Teaching-programmet utfärdat av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Stipendiet gav henne tillfälle att vistas vid Wee Kim Wee School of Communication and Information vid Nanyang Technological University i Singapore höstterminen 2011. 

Jernudd undervisar på Filmprogrammet. 

Forskning

Jernudd leder för närvarande projektet "Filmpubliken i Sverige: En studie om biografens storhetstid och tillbakagång (2019 - 2022)" som finansieras av Vetenskapsrådet. Det är en publikstudie om minnen om filmkultur i Sverige på 1950- och 1960-talet. Förutom att nedteckna och levandegöra ett kulturarv innan det försvinner, undersöker studien upplevelser av den så kallade biografdöden i början på sextiotalet. Vidare ska material som skildrar filmkulturen under denna tid digitaliseras och tillgängliggöras i ett samarbete med Kungliga Biblioteket.

Det filmkulturella arv som genereras i det här svenska sammanhanget utvecklas i dialog med projektet "European Cinema Audiences: Entangled Histories and Shared Memories" som finansieras av Brittiska Vetenskapsrådet (AHRC). Det har fokus på 1950-talet och omfattar sju europeiska städer i lika många länder, varav en är Göteborg. Jernudd är medlem i styrgruppen och i panelen som syftar till 'nationell validering' av forskningen.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Dataset |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Dataset

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter