This page in English

Forskargrupp

Berättande, liv, mening

Om gruppen

Gruppuppgifter

I forskargruppen ”Berättande, liv, mening” (BLM) sätts fokus på frågor om meningsskapande i och genom berättelser. Ett gemensamt mål för forskningen är en ökad förståelse av hur olika tolkningar som rör identitet, religion, materiellt liv, värderingar, etik etc. uppstår och förändras och hur dessa fenomen och processer förhandlas. Frågan om hur mening förhandlas är nära relaterad till forskargruppens multidisciplinära ansats genom vilken allt berättande sätts i relation till andra berättelser och livstolkningar utifrån perspektiv på historisk förändring och i studier av samtiden. Gruppen består av deltagare från ämnena engelska, historia, litteraturvetenskap och svenska språket men målet är att vidga samarbetet ytterligare.

Forskning som bedrivs inom ramen för BLM behandlar olika typer av berättelser: självbiografins eller memoarens tolkning av det egna livet; biografins tolkning av någon annans liv; kollektiva berättelser av olika slag eller olika typer av berättande fiktion där relationen till faktiskt liv är mer oklar. Gruppen intresserar sig också för berättelsens språkliga form och struktur i olika kontexter och berättelser i gränslandet mellan fakta och fiktion.

Kalendarium för Berättande, liv, mening