This page in English

Forskningsprojekt

Filmpubliken i Sverige: En studie om biografens storhetstid och tillbakagång

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2021

Kontaktperson

Åsa Jernudd

Forskningsämne

Forskning har visat att efterkrigstidens ungdomskultur genomsyrades av film. Ungdomarna inte bara gick på bio, de hängde på biografer och närliggande fik eller stråk, pratade film, härmade filmstjärnor, samlade på idolporträtt och biobiljetter. Den tiden tycks inte vara så långt borta, men ändå finns det få spår av den i de arkiv som har till syfte att värna vårt kulturarv. Följande studie vill skriva fram människors upplevelser av att gå på bio i Sverige under filmens storhetstid. Videoinspelningar av berättelser om att gå på bio och filmminnen från denna tid ska samlas in. Vidare ska kunskap om biografkulturen digitaliseras och tillgängliggöras. I ett samarbete med Kungliga Biblioteket (KB) kommer material om film och biografer såsom filmprogram, affischer, bilder, klipp ur veckotidningar, kartor med biografers läge utmärkta att samlas in och postas på KBs webbsida.

Vi vill även undersöka upplevelser av det kulturella skifte som skedde i övergången till och början av 1960-talet, då biograferna tappade större delen av sin publik. Det brukar förklaras med televisionens ankomst och snabba spridning, men har inte undersökts från ett etnografiskt perspektiv som tar fasta på att biografkulturen trots allt fortsatte att existera. Studien vill bidra med en mer nyanserad förståelse än den teknologiskt deterministiska.

Bergslagen är utgångspunkt för studien eftersom den erbjuder en biograftät region med komplex biografstruktur och skiftande geografiska och demografiska förutsättningar.
Förutom samarbetspartnern KB har projektet en stark internationell förankring och kommer att bedrivas i nära samarbete med andra pågående europeiska forskningsprojekt som handlar om filmhistoria och filmkultur.

Projektet kommer att bidra till att nyansera den etablerade filmhistorien och problematisera förgivettagna antaganden om biografåskådaren. Vidare ska projektet ge röst åt filmpubliken och nya perspektiv på vår förståelse av hur filmen tas emot i vår kultur, samt hur den fungerar som upplevelse över tid. Genom att skapa digitala arkiv om filmkultur och filmminnen bidrar projektet till bevarandet och tillgängliggörandet av en framträdande del av vårt populära kulturarv som i sin vardaglighet tycks lätt gå förlorad.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Kungliga Biblioteket