This page in English

Björn Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303502

Rum: L2363

Björn Johansson
Forskningsämne

Om Björn Johansson

Bakgrund

Björn Johansson är sedan 2015 docent i socialt arbete. Han disputerade i sociologi 2001 på avhandlingen "Att slåss för erkännande. En studie i gatuvåldets dynamik" vid Örebro universitet. Han anställdes vid universitetet 1996 och har sedan 2003 arbetat som universitetslektor i socialt arbete.

Forskningsintressen

Björns forskning är i huvudsak inriktad på barns och ungas erfarenheter och konsekvenser av utsatthet för våld, mobbning och andra former av kränkande handlingar i skolan, såväl som  utvärdering av förebyggande, främjande och åtgärdande insatser i skolan. Björn arbetar just nu med en flerårig utvärdering av "Hej Kommunen! - En hela-kommunen ansats mot kränkningar och mobbning i skolan" på uppdrag av Stiftelsen Friends, samt projekt rörande problematisk skolfrånvaro och skolavhopp.

Undervisning

Björn undervisar främst i vetenskapsteori och forskningsmetod, samt om barns och ungas utsatthet, samt handleder och examinerar uppsatser på C- och D-nivå inom ramen för socionomprogrammet. Björn handleder också doktorander i socialt arbete samt undervisar inom ramen för forskarutbildningen. Vidare är Björn projektledare för delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro inom ramen för universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning.

Samarbeten och uppdrag

Björn är sedan 2016 ledamot av Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelses Expertråd – hat och mobbing på nätet.

Medlem i organisationskommittén för World Anti-Bullying Forum – WABF.

Ledamot i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK), beredningsgrupp UV-1, som avser Sociala aspekter på utbildning.

Björn har sedan 2015 ett omfattande forsknings- och utvärderingssamarbete med Stiftelsen Friends rörande mobbning, kränkande behandling och diskriminering i skolan.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Brauer, J. , Johansson, B. & Bruhn, A. (2021). Social Representations in Street-Level Bureaucracies: Production and  Reproduction of Knowledge Within Public Administration. Scandinavian Journal of Public Administration, 25 (2), 99-122.
Hellfeldt, K. , Gill, P. E. & Johansson, B. (2018). Longitudinal Analysis of Links Between Bullying Victimization and Psychosomatic Maladjustment in Swedish Schoolchildren. Journal of School Violence, 17 (1), 86-98.
Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2014). Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning. Sosiologi i dag, 44 (4), 79-104.
Flygare, E. , Gill, P. E. & Johansson, B. (2013). Lessons From a Concurrent Evaluation of Eight Antibullying Programs Used in Sweden. American Journal of Evaluation, 34 (2), 170-189.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Forskningen om mobbning. Elevhälsa (1), 11-13.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Ritualer, skam och sociala band. Elevhälsa (1), 16-24.
Johansson, B. (2005). Gatuvåldet – platsens och människans betydelse. Miljöforskning (2), 18-19.
Johansson, B. (2000). Plats för våldsbrott. Area : tidskrift om landskapsarkitektur (3), 39-39.
Johansson, B. & Lind, M. (1999). Bunge vs. Bhaskar: några kritiska reflektioner kring "nya" teoriers originalitet. Sociologisk forskning (2), 82-95.

Doktorsavhandlingar

Johansson, B. (2001). Att slåss för erkännande: en studie i gatuvåldets dynamik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, B. & Thornberg, R. (2021). Introduction from the editors. I: Björn Johansson; Robert Thornberg, Always take action: Researchers on their results and children’s voices on the journey from bullied to acknowledged (ss. 13-29). Stockholm: Friends, World Anti-Bullying Forum.
Johansson, B. & Thornberg, R. (2020). Inledning av redaktörerna. I: Björn Johansson & Robert Thornberg, Agera mera: Forskare om sina resultat och barns röster om resan från mobbad till erkänd (ss. 11-29). Stockholm: Stiftelsen Friends.
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2019). Att stödja utsatta elever i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 155-168). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Källström, Å. (2019). Inledning. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 9-18). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Flygare, E. (2019). Integritetshotande handlingar som äventyrar elevers utveckling och lärande. I: Ann S. Pihlgren, Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (ss. 55-74). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. (2019). Näthatets förutsättningar och konsekvenser. I: #Vi berättar: En rapport om näthat, dess konsekvenser och lösningar (ss. 29-31). Stockholm: Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse.
Johansson, B. , Hellfeldt, K. & Flygare, E. (2019). Utsatthet i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 47-61). Lund: Studentlitteratur AB.
Thunberg, S. & Johansson, B. (2019). Utsatthet på fritiden och i det offentliga. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 81-89). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Hellfeldt, K. (2018). Relationsarbete i skolan - att bryta mönster präglade av mobbning och kränkningar. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 168-183). Stockholm: Liber.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 92-111). Stockholm: Skolverket.
Johansson, B. & Flygare, E. (2013). Långvarig utsatthet drabbar hårt. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 68-91). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Mobbning och kränkningar på nätet: – omfattning och effekter av skolans insatser. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 134-153). Stockholm: Skolverket.
Lindberg, O. & Johansson, B. (2008). Mobbningens ritualer och emotionella konsekvenser. I: Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren, Det sociala livets emotionella grunder (ss. 237-254). Malmö: Liber.
Lidskog, R. , Johansson, B. & Lekare, K. (2001). Våldet och tryggheten i staden. I: Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer (ss. 53-82). Lund: Studentlitteratur.
Johansson, B. (2000). Stadsrummet som våldsarena. I: Bosse Bergman, Annika Schéele, Stadens etik (ss. 161-172). Stockholm: Boinstitutet.

Konferensbidrag

Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2013). Social support from teachers as a buffering factor for bullied victim’s well-being. Konferensbidrag vid 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapest, Hungary, September 4-7, 2013.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). The Problem of Program Contamination in Evaluation: An Example From an Evaluation of Anti-bullying Programs in Sweden. I: Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013. Konferensbidrag vid Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013.
Flygare, E. & Johansson, B. (2012). New and overlooked types of bullying, cyberbullying and teachers who bully students. Konferensbidrag vid Nordic conference - initiatives against bullying and other forms of degrading treatment of pupils, Stockholm, Sweden.
Flygare, E. & Johansson, B. (2007). Från 'dåligt sällskap' till 'gott umgänge': en CFA analys om förändrade relationsmönster hos ungdomar med sociala anpassningsproblem. Konferensbidrag vid SONAD:s årsmöte, Örebro, Sweden, February 22-23, 2007.
Eriksson, C. , Elander, I. , Fröding, K. & Johansson, B. (2004). Healthy cities, social inclusion and urban governance: a research program. Konferensbidrag vid Conference on Public Space, Design Center, Lund University. February 5-6, 2004.
Johansson, B. & Eriksson, C. (2004). Poor places and poor people: is there a growing health divide?. Konferensbidrag vid Conference on Public Space, Design Center, Lund University. February 5-6, 2004.
Eriksson, C. , Elander, I. , Fröding, K. & Johansson, B. (2003). Research for healthy cities: theoretical and empirical perspectives on social inclusion, urban governance and sustainable welfare development. Konferensbidrag vid From evidence to policy to practice at the International Healthy Cities Conference, Session The Solid Facts, Belfast, Northern Ireland. UK, 19-22 October 2003.
Johansson, B. & Lidskog, R. (1999). Det känslosamma våldet?: Sociologiska aspekter på förnuft, känsla och våld. Konferensbidrag vid Den uthålliga staden som livsmiljö arrangerad av BFR, Stockholm 21-22 april 1999.
Johansson, B. & Lidskog, R. (1997). Det meningsfyllda våldet: staden, våldet och det rituella handlandet. Konferensbidrag vid Sociologi i tiden. Sveriges Sociologförbunds årskonferens, Lund 30-31 januari 1997.

Manuskript

Rapporter

Bruhn, A. , Baianstovu, R. Í. , Petersén, A. & Johansson, B. (2020). Att ta mark i professionen - nya socionomers yrkesval och karriärvägar: Rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten. Lund: Lunds universitet (Arbetsliv i omvandling 2020:2).
Johansson, B. & Flygare, E. (2020). Bryggan: En processutvärdering av en social investering med fokus på elever med destruktivt normbrytande beteende och problematisk skolfrånvaro. Örebro: ÖRebro University (Working Papers and Reports Social work 19).
Johansson, B. (2019). DROPPING OUT OF SCHOOL: a systematic and integrative researchreview on risk factors an interventions. Örebro: Örebro University (Working Papers and Reports 16).
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2018). Pass or fail?: A study concerning how experiences of bullying, truancy and social relations influence pupils’ academic performance. Friends international center aginst bullying & Örebro university.
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2017). Godkänd eller icke godkänd? : En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports 10).
Flygare, E. & Johansson, B. (2016). Friends och Friendsprogrammet: En programteoretisk analys av utbildningsprogrammets bakgrund, framväxt och uppbyggnad. Örebro: Örebro universitet (Working Papers and Reports 8).
Johansson, B. & Flygare, E. (2016). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2015. Örebro: Örebro universitet.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: Redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2012. Örebro: Örebro universitet.
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Evaluation of anti-bullying methods. Stockholm: Skolverket (Report / Skolverket 353).
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 353).
Flygare, E. & Johansson, B. (2008). Psykisk sjukdom och brott: en insatsanalys. Stockholm: Socialstyrelsen.

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, B. (ed.) & Thornberg, R. (ed.) (2021). Always take action: Researchers on their results and children’s voices on the journey from bullied toacknowledged (1ed.). Stockholm: Friends & World Anti-Bullying Forum.
Johansson, B. (ed.) & Thornberg, R. (ed.) (2020). Agera mera: Forskare om sina resultat och barns röster om resan från mobbad till erkänd (1ed.). Stockholm: Stiftelsen Friends.
Johansson, B. (ed.) & Källström, Å. (ed.) (2019). Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.