This page in English

Björn Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303502

Rum: L2363

Björn Johansson
Forskningsämne

Om Björn Johansson

Bakgrund

Björn Johansson är sedan 2015 docent i socialt arbete. Han disputerade i sociologi 2001 på avhandlingen "Att slåss för erkännande. En studie i gatuvåldets dynamik" vid Örebro universitet. Han anställdes vid universitetet 1996 och har sedan 2003 arbetat som universitetslektor i socialt arbete.

Forskningsintressen

Björns forskning är i huvudsak inriktad på barns och ungas erfarenheter och konsekvenser av utsatthet för våld, mobbning och andra former av kränkande handlingar i skolan, såväl som  utvärdering av förebyggande, främjande och åtgärdande insatser i skolan. Björn arbetar just nu med en flerårig utvärdering av "Hej Kommunen! - En hela-kommunen ansats mot kränkningar och mobbning i skolan" på uppdrag av Stiftelsen Friends, samt projekt rörande problematisk skolfrånvaro och skolavhopp.

Undervisning

Björn undervisar främst i vetenskapsteori och forskningsmetod, samt om barns och ungas utsatthet, samt handleder och examinerar uppsatser på C- och D-nivå inom ramen för socionomprogrammet. Björn handleder också doktorander i socialt arbete samt undervisar inom ramen för forskarutbildningen. Vidare är Björn projektledare för delprojektet Samverkan för att främja skolnärvaro inom ramen för universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning.

Samarbeten och uppdrag

Björn är sedan 2016 ledamot av Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelses Expertråd – hat och mobbing på nätet.

Medlem i organisationskommittén för World Anti-Bullying Forum – WABF.

Ledamot i Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK), beredningsgrupp UV-1, som avser Sociala aspekter på utbildning.

Björn har sedan 2015 ett omfattande forsknings- och utvärderingssamarbete med Stiftelsen Friends rörande mobbning, kränkande behandling och diskriminering i skolan.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)