This page in English

Forskningsmiljö

OPaL - The Open Parliament Laboratory

Översiktsbild av kammaren

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Martin Karlsson

De senaste decenniernas metodologiska och teknologiska utveckling har lett till stora framsteg kring forskning kring stora datamängder. Samtidigt har ett omfattande arbete med digitalisering av arkivmaterial tillgängliggjort nya forskningsmaterial inom en bredd av områden. Dessa möjligheter till trots är kännedomen och kunskapen om big data-analyser generellt låg, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap.

OPaL är en forskningsmiljö fokuserad på att skapa en infrastruktur för att lättare kunna använda och analysera stora datamängder. Forskningsmiljön utgår från den svenska riksdagens öppna data, ett unikt digitaliserat arkiv som sträcker sig tillbaka till 1500-talet. Inom ramen för OPaL utvecklas en sökmotor och analysverktyg för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med utgångspunkt i riksdagens öppna data.  

Riksdagssök

Den svenska riksdagens arbete görs offentligt tillgängligt genom öppna data och (data.riksdagen.se), vilka utgör en omfattande och systematiserad dokumentation av parlamentets nuvarande och historiska verksamhet. Men den stora mängden data som utgörs av alla parlamentariska protokoll och dokument gör databasen svår att överskåda och analyser. Forskningsgruppen OPaL har därför utvecklat ett användarvänligt gränssnitt för sökning, filtrering, export och analys av data från den svenska riksdagen, kallat Riksdagssök (riksdagsdata.oru.se).

Riksdagssök är ett verktyg som möjliggör att göra avancerade sökningar i riksdagens öppna data och Kungliga bibliotekets databas över historisk data från den svenska riksdagen. Riksdagssök gör det också möjligt att exportera data i olika format samt att göra enklare analyser av denna data (exempelvis att undersöka hur ofta företrädare för olika politiska partier använder specifika ord eller uttryck i riksdagsdebatter).

Länk till riksdagssök