This page in English

Christoffer Åhlman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303768

Rum: F2145

Forskningsämne

Om Christoffer Åhlman

Forskning

Jag disputerade 2019 vid Uppsala universitet på en avhandling som studerade kvinnors läsande och skrivande i 1700-talets Sverige. I avhandlingen undersökte jag vad dessa färdigheter betydde för deras arbete och försörjning samt vilken betydelse dessa färdigheter hade i den skriftkultur som var på frammarsch.

Fokus i avhandlingen låg på läs- och skrivkunnighet som social praktik. Ur detta perspektiv framgick att läs- och skrivkunnighet användes på olika sätt. Om en kvinna var läskunnig fick hon tillstånd att ta nattvard och därefter ingå äktenskap, något som var en viktig försörjningsmöjlighet under denna period. Likaså kunde en läskunnig kvinna undervisa sitt hushåll eller försörja sig som byskolelärare i vissa socknar. En kvinna som besatt en fördjupad skrivkunnighet kunde kontrollera inkomster och utgifter i en näringsidkande verksamhet medan en tämligen enkel skrivkunnighet blev praktisk i samband med kontraktsskrivning.

Avhandlingen belyste även att det blev allt svårare för individer att klara sig i den skriftkultur som växte fram under 1700-talet om det skrivna ordet var helt obekant för dem. En illitterat individ som stod inför rätten kunde få svårt att försvara sig om motparten åberopade en skriftlig handling. Det kunde således finnas fördelar om man behärskade det skrivna ordet. En kvinna kunde få sin skuld avskriven med hjälp av en kvittens som bevisade att skulden redan var betald. Likaså kunde en änka avskriva sin skuld genom att inför rådsrätten uppvisa sin egen kvittensbok. Läs- och skrivkunnighet kunde således ha olika sorters avkastning.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat vid Uppsala och Stockholms universitet. I Örebro undervisar jag inom historia och pedagogik.