This page in English

Elisabeth Ericsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301203

Rum: P2121

Elisabeth Ericsson

Om Elisabeth Ericsson

Elisabeth Ericsson är leg. sjuksköterska (1981) med specialistutbildning inom anestesisjukvård och intensivvård (1988), medicine doktor (2007) och docent i anestesiologisk omvårdnad (2013). Elisabeth är universitetslektor vid Enheten för omvårdnad.  Elisabeth  har varit prefekt 2014-2022 för Institutionen för hälsovetenskaper

Elisabeth Ericsson disputerade vid Linkoping’s universitet 2007 med en avhandling med titeln” Health and well-being of children and young adults in relation to surgery of the tonsils”. Avhandlingsarbete visade att tonsillotomi (partiellt borttagande av tonsillvävnaden) i många fall skulle vara fördelaktigt jämfört tonsillektomi (borttagande av hela tonsillvävnaden). Tonsillotomi ger mindre risk för postoperativa blödningar, mindre smärta och ett snabbare tillfrisknande. Resultaten från avhandling och fortsatt forskning har bidraget till att prioritering när det gäller tonsilloperationer har omvärderats genom att man oftare gör tonsillotomi vid indikation obstruktiva besvär förorsakade av tonsillhypertrofi istället för tonsillektomi både nationellt som internationellt. Studierna har givet grund till fortsatta studier inom ett brett område både nationellt och internationellt. Nationella riktlinjer har utvecklats gällande indikation generellt för tonsillkirurgi och indikation tonsillotomi . Elisabeth har haft huvudansvaret för utvecklingen av riktlinjer farmakologiskbehandling i samband med tonsillkirurgi som också genomgått en utvärdering vid två tillfällen år 2015 och 2021.  Elisabeth har också varit i många år projektansvarig och utvecklat en Webbsida med patientinformation i samband med tonsilloperation till patienter (barn och vuxna) och till närstående, icke farmakologisk och farmakologisk information (www.tonsilloperation.se). Webbsidan uppdaterades i ett nytt webbformat 2021

Fortsatt studier i samband med tonsilloperationer bedrivs inom smärtbehandling, postoperativ blödning, postoperativ återhämtning, livskvalitet, oralmoriska och andningsproblem.

Elisabeth är också involverad i flera projekt för minimera barns och vuxnas oro i samband med anestesiinduktionen och förbättra smärtbehandlingen postoperativt. Arbetar också i projekt för att öka patientens och familjens delaktighet i vården med hälsostödjande samtal i samband med öppen hjärtkirurgi samt förbättra upplevelsen för patienten i samband med magnetkameraundersökning.

Elisabeth har i många år arbetet aktivt inom nationellt kvalitetsregister specifikt mot tonsilloperation men även inom hela Öron-Näs-hals sjukvården.

Projektgrupper  som Elisabeth är medlem i består av multidisciplinära team, nationellt, där öron-näs halsläkare, anestesiologer, barnpsykiatriker, beteendevetare, röntgenläkare, sjuksköterskor (anestesi, intensivvård, barn, ÖNH, röntgen) logopeder och tandläkare finns i projekten.

Elisabeth undervisar och handleder på både grund och avancerad nivå. Elisabeth är även forskarhandledare till doktorander under forskarutbildning.

Elisabeth Ericsson är ledamot i Acta Oto-Laryngologica. Reviewer för flera tidskrifter inom forskningsområdet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter