This page in English

Forskningsprojekt

Barns oro och beteende under den preoperativa perioden samt utbildningsinsatser i syfte att lindra preoperative oro och rädsla

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elisabeth Ericsson

Forskningsämne

Syftet med projektet är att minimera oro för barn i samband med operation. Barn kan känna stor eller mycket stor oro inför sövningen i samband med operation. Oron är kopplad till mindre vilja att medverka och samarbeta under sövningen samt kan leda till beteendeproblem efter operationen. Exempel på studier i detta projekt är; att utveckla och validera instrument för att bedöma och utvärdera barns oro och rädsla samt kunna utvärdera barnets möjlighet att bemästra den utsatta situationer under den preoperativa perioden. I projektet utvärderas också olika icke farmakologiska strategier för att möta upp barnet och förälder samt utbildningsinsatser till anestesisjuksköterskor och anestesiologer för mötet med de oroliga barnen för att förbättra alliansen mellan anestesipersonal och barnet. Studierna i projektet har både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Forskarna har olika yrkesbakgrund som anestesisjuksköterska, anestesiolog och barnpsykiatriker.

Samarbetspartners

  • Marie Proczkowska, Linköpings universitet