This page in English

Eric Borgström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301361

Rum: F2135

Eric Borgström

Om Eric Borgström

Mina huvudsakliga forskningsintressen handlar om skrivande, skrivundervisning och bedömning av skrivande. Vilka idéer om skrivande ger olika policydokument uttryck för? Vilka föreställningar om skrivande och skrivutveckling driver olika undervisnings- och bedömningspraktiker? Hur positioneras och positionerar sig elever och studenter i dessa praktiker? Som skrivforskare intresserar jag mig för hela utbildningssystemet – från förskoleklass till universitetet. Jag blir med jämna mellanrum anlitad som referee-granskare för nordiska tidskrifter, och har varit sakkunnig för lektorat, suttit betygsnämnd och varit andreopponent vid disputation.

Den största delen av min undervisning gör jag på grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammet. Där håller jag återkommande i kurser om exempelvis flerspråkighet, grammatik och textanalys, men också språkfärdighet och läs- och skrivdidaktik. Allra roligast i yrkesvardagen har jag när studenters nyvunna kunskaper leder dem till frågor som skakar om lite. Vad är egentligen svenska? Är svenskan något som finns, eller något vi gör? Eller både och? Och vad är överhuvudtaget språk, egentligen? Vi människor skapar ju betydelse med så många medel – ansiktsuttryck, tabeller och heltäckningsmattor för att nämna några – är det verkligen något särskilt med just verbalspråket?

Utöver forskning och undervisning är jag engagerad i programgruppen för grundlärarprogrammet och ledamot i HS-fakultetens kommitté för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Borgström, E. (2012). Skrivförmåga på prov. Svensklärarföreningens årsskrift, 209-224.
Borgström, E. & Yassin, D. (2010). Tioåringar skriver nationellt prov. Texter om svenska med didaktisk inriktning, 7, 25-33.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Borgström, E. (2014). Skrivbedömning: om uppgifter, texter och bedömningsanvisningar i svenskämnets nationella prov. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Borgström, E. & Westman, M. (2017). Skrivbegreppet i Lgr11: En studie av grundskolans ämnesplan i svenska. I: Saga Bendegard, Ulla Melander Arttala, Maria Westman, Språk och Norm. Language and Norms: Rapport från ASLA:s symposium, Uppsala universitet 21-22 april 2016. Papers from the ASLA Symposium at Uppsala University 21-22 April, 2016 (ss. 26-36). Uppsala, Sweden: ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.

Konferensbidrag

Borgström, E. & Sofia, H. (2021). Universitetsstudenters skrivande liv: en förstudie. Konferensbidrag vid Forskning om högre utbildning, (Digital konferens), Örebro University, Örebro, Sweden, May 19-20, 2021.

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).