This page in English

Jenny Alsarve

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301399

Rum: F3271

Jenny Alsarve

Forskningsämne

Om Jenny Alsarve

Jenny är docent i sociologi. Hon forskar om familj, arbete, omsorg och genus med ett särskilt intresse för hur föräldrar kombinerar yrkesarbete och familjeliv.

Jenny har tidigare undersökt bland annat familjepraktiker efter skilsmässa, övergången till föräldraskap bland heterosexuella par samt ensamstående mödrars vardagsliv. För närvarande leder hon ett forskningsprojekt (Efter småbarnsåren) som studerar hur föräldrars arbetsfördelning uppstår, upplevs, vidmakthålls och utmanas under småbarnstiden och de tidiga skolåren (dvs. under en period av över tio år). Forskningen utgår från olika teoretiska perspektiv främst hämtade från familjesociologi och genusforskning.

Sedan 2019 är Jenny forskningsledare för forskargruppen ”Arbete, familj och nära relationer” (Work, Family and Intimate relations – WFIR) där ett tiotal forskare och doktorander i sociologi ingår. Hon har undervisat på både grund- och avancerad nivå om klassisk sociologisk teori, jämställdhet och diskriminering, metod, globalisering och individualisering och handlett uppsatser på kandidatnivå och magisternivå. För närvarande är Jenny biträdande handledare för två doktorander i sociologi.

2014 tilldelades Jenny tillsammans med Katarina Boye, Stockholms universitet, Torgny T. Segersteds (den yngre) pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning 2012-2013 för artikeln ”Inte bara jämställdhet. Beslutet om föräldraledighet, moderskaps- och faderskapsideal och idéer om barns bästa”.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Alsarve, J. (2017). Working it out: strategies to reconcile work and family among Swedish lone mothers. Families, Relationships and Societies, 6 (3), 325-340.
Ahlberg [Alsarve], J. (2010). Familjekonstruktioner efter skilsmässa. Locus (4), 17-29.
Ahlberg [Alsarve], J. , Roman, C. & Duncan, S. (2008). Actualizing the 'democratic family'?: Swedish policy rhetoric versus family practices. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 15 (1), 79-100.

Artiklar, recensioner

Böcker

Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2017). Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar

Ahlberg [Alsarve], J. (2008). Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter skilsmässa. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Alsarve, J. (2019). Förhandlade relationer i kölvattnet efter en mammas sjukskrivning. I: Jenny Alsarve & Erik Löfmarck, Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser: festskrift till Christine Roman (ss. 89-102). . Örebro universitet.
Alsarve, J. , Boye, K. & Roman, C. (2019). Realized plans or revised dreams? Swedish parents’ experiences of care, parental leave and paid work after childbirth. I: Daniela Grunow, Marie Evertsson, New parents in Europe: work-care practices, gender norms and family policies (ss. 68-86). . Edward Elgar Publishing.
Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2016). Dilemman, resurser, strategier. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 147-161). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2016). Inledning. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 9-16). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. & Roman, C. (2016). Metod och metodologiska överväganden. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 179-185). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. , Boye, K. & Roman, C. (2016). The crossroads of equality and biology: The child’s best interests and constructions of motherhood and fatherhood in Sweden. I: D. Grunow, M. Evertsson, Couples' Transition to Parenthood: Analysing Gender and Work in Europe (ss. 79-100). . Edward Elgar Publishing.
Ahlberg [Alsarve], J. & Roman, C. (2006). Uppkomsten av en demokratisk familj?: Teori, politik, praktik. I: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (ss. 77-109). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Alsarve, J. (2015). Lone but not alone?: lone mothers’ need of social support networks in order to attain work-family balance. I: DIFFERENCES INEQUALITIES AND SOCIOLOGICAL IMAGINATION. ESA 2015 PRAGUE BOOK OF ABSTRACTS. Konferensbidrag vid 12th Conference of the European Sociological Association (ESA), Prague, Czech Republic, August 25-28, 2015 (ss. 651-652).
Roman, C. & Alsarve [Ahlberg], J. (2014). Lone mothers and long hours: work-family conflict in the everyday lives of lone mothers in Sweden. Konferensbidrag vid XVIII ISA World Congress of Sociology: Yokohama Research Committee: Work, Women, Class and Care: Working Women in Contemporary European Cities, Yokohama, Japan, July 13-19 July, 2014.
Alsarve [Ahlberg], J. & Roman, C. (2013). Working it out: strategies to reconcile paid work and family among Swedish lone mothers. Konferensbidrag vid Rethinking agency: Acting in practice, acting together, Bradford, UK, November 14-15, 2013.
Alsarve [Ahlberg], J. & Boye, K. (2012). Inte bara jämställdhet. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Stockholms universitet 15-17 mars 2012.
Ahlberg [Alsarve], J. (2008). Post-divorce families: family practices from a child perspective. Konferensbidrag vid CFR Conference Family Diversity and Gender vid Institute of Social and Political Sciences of Lisbon Technical University, 9-13 september 2008.
Ahlberg [Alsarve], J. (2006). Barn som relation. Konferensbidrag vid Nordiska Sociologikongressen Åbo universitet, 18-20 augusti 2006.
Ahlberg Alsarve], J. (2006). Mamma, pappa, barn i nya skepnader: hur konstrueras familjer efter 'kärnfamiljen'?. Konferensbidrag vid Sociologiförbundets årsmöte Södertörns högskola, 9-10 februari 2006.

Rapporter

Alsarve [Ahlberg], J. & Boye, K. (2011). Man vill ha det lite jämställt sådär: planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport i sociologi 14).
Alsarve [Ahlberg], J. & Svenning, M. (2005). Introduktionen i Örebro län. Individualiserad? Jämställd? Effektiv?: rapport för Utvecklingsrådets integrationsgrupp i Örebro län. Örebro: Utvecklingsrådet Örebro län (Publikation / Länsstyrelsen Örebro län 2005:56 ).