This page in English

Forskningsprojekt

Mellan dröm och verklighet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektet beräknas pågå under tre år med start 2009. Syftet med studien är att bidra med kunskap om mekanismer och faktorer som har betydelse i förhandlingar i familjer när det gäller beslut om hur betalt och obetalt arbete ska fördelas i samband med barnafödande. Beslut som dessa får långtgående konsekvenser för kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden.

Studien är del av ett internationellt samarbetsprojekt. Därigenom kan processer på individnivå knytas till processer på makronivå, såsom betydelsen av institutioner, kulturell kontext och välfärdsstatsregim. De länder som är inkluderade i samarbetsprojektet är utöver Sverige, Nederländerna, Tyskland och USA. Dessa länder är exempel på socialdemokratiska, liberala och konservativa välfärdsstatsregimer. Ländernas familjepolitik skiljer sig avsevärt åt, vilket möjliggör välgrundade tolkningar av dess betydelse.

I studien kombineras kvantitativa analyser på befintliga data material (som LNU, STAR, ISSP och Young Adult Panel Survey) med kvalitativa intervjuer och analyser. De kvantitativa analyserna ger information om typiska mönster och beteenden när det gäller föräldrars fördelning av betalt och obetalt arbete i de olika länderna. Den kvalitativa studien bidrar med mening till de mönster vi finner i kvantitativa data och visar hur individer begreppsliggör och tolkar institutionella och kulturella möjligheter och begränsningar i den givna situationen. I studien intervjuas par som väntar barn, några månader innan de väntar sitt första barn, samt ca ett och ett halvt år efter att barnet är fött.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Marie Evertsson, Stockholms universitet