This page in English

Jenny Windahl

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303744

Rum: P2454

Jenny Windahl

Om Jenny Windahl

Jenny Windahl är legitimerad sjuksköterska med strokekompetensutbildning, medicine doktor i omvårdnad och universitetslektor i ämnet omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jenny Windahl disputerade 2005 vid Karolinska Institutet med en avhandling med fokus på livssituationen för anhöriga till personer som drabbats av stroke -”Life situation after stroke – the spouses’ perspective”.

Jennys forskning har i huvudsak fyra fokus; anhöriga, nutrition och ätande, en meningsfull vardag för äldre och stroke, men hon bedriver också annan forskning inom omvårdnadsämnet. Bland de övriga forskningsområdena kan exempelvis nämnas:

  • Patientutbildning för patienter med IBD
  • Posttraumatisk stress bland handskadade patienter
  • Sjuksköterskedokumentation
  • MAS upplevelse av följsamhet till hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård
  • Tandvårdsrädsla bland barn och ungdomar.

Ingår i forskargruppen Personcentrerad vård och arbetsorganisation inom vården av äldre. Är projektledare för projektet ”Anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade”. Inom projektet har flera studier hittills genomförts under en tioårsperiod och rapporterats där syftet varit att belysa anhörigas livssituation. Ett doktorandprojekt har pågått som avslutades under 2014 vars syfte har varit att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med att vara informella vårdgivaretill personer som är långsiktigt sjuka, funktionshindrade och/eller äldre. Arbetet fortsätter nu med att knyta den forskning som har bedrivits inom projektet till Personcentrerad vård samt studera positiva effekter av att vara anhörig. En kunskapssammanställning över området kommer att genomföras för att finna kunskapsluckor inom området.

Är aktiv i forskningsprojektet ”Priomat - Nutritionsprocessen och vårdinformatik som verktyg för att förebygga ett försämrat näringstillstånd hos äldre i kommunal omsorg – en interventionsstudie”. Projektet är ett delprojekt inom NUPARC – Örebro Nutrition and Physical Activity Research Center – ett tvärprofessionellt forskningsprojekt med inriktning äldre. Jennys fokus inom detta projekt är på de anhörigas upplevelser av de äldres nutritionssituation.

Ett annat fokus i forskningen är lärande och utveckling av yrkesidentitet och professionskunskaper, samt ett hälsosamt arbetsliv hos studenter och yrkesverksamma professioner inom vården.

Är biträdande handledare för en doktorand i projektet ” Fear, knowledge, attitudes and interaction – understanding adolescents in a multicultural population in Swedish dental care”.

Undervisning

Jenny undervisar och handleder inom sjuksköterskeutbildning på grund- och avancerad nivå samt handleder doktorander under forskarutbildning. Har haft och har uppdrag som kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå.

Övriga uppdrag

Programansvarig för specialistutbildningar inom omvårdnadsvetenskap vid IHM, Örebro universitet 2011-2018.

Ledamot i fakultetsnämnden för medicin och hälsa, Örebro universitet 2013-2015.

Ledamot i Biblioteksrådet, Örebro universitet, 2013-2015.

Uppdrag av Socialstyrelsen som sakkunnig gällande utländska sjuksköterskors ansökningar om svensk sjuksköterskelegitimation.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Fägerstad, A. , Lundgren, J. , Windahl, J. & Arnrup, K. (2019). Dental avoidance among adolescents: a retrospective case–control study based on dental records in the public dental service in a Swedish county. Acta Odontologica Scandinavica, 77 (1), 1-8.
Sundler, A. J. , Blomberg, K. , Bisholt, B. , Eklund, A. , Windahl, J. & Larsson, M. (2019). Experiences of supervision during clinical education among specialised nursing students in Sweden: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 79, 20-24.
Lindh, M. , Holmström, I. K. , Perseius, K. & Windahl, J. (2016). Enhancing adherence to infection control in Swedish community care: Factors of importance. Nursing and Health Sciences, 18 (3), 275-282.
Ulfvarson, J. & Windahl, J. (2016). The urgent need for innovative changes in the health-care system: A challenge for nursing and nursing research. Nordic journal of nursing research, 36 (2), 112-114.
Fägerstad, A. , Windahl, J. & Arnrup, K. (2016). Understanding avoidance and non-attendance among adolescents in dental care: an integrative review. Community Dental Health, 33 (3), 195-207.
Liedström, E. , Kihlgren, A. , Skovdahl, K. & Windahl, J. [. (2014). Being a Next of Kin: experiences of Burden and Quality of Life. Open Journal of Nursing, 4 (4), 275-286.
Liedström, E. , Skovdahl, K. , Isaksson, A. , Windahl, J. [. & Kihlgren, A. (2014). Understanding the next of kin’s experience of their life situation in informal care giving of older persons. Clinical Nursing Studies, 2 (1), 53-63.
Medin, J. , Windahl, J. , von Arbin, M. , Tham, K. & Wredling, R. (2012). Eating difficulties among patients 3 months after stroke in relation to the acute phase. Journal of Advanced Nursing, 68 (3), 580-9.
Gustafsson, M. , Windahl, J. & Blomberg, K. (2012). Ten years follow-up of trauma-related psychological distress in a cohort of patients with acute traumatic hand injury. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16 (3), 128-135.
Medin, J. , Windahl, J. , von Arbin, M. , Tham, K. & Wredling, R. (2011). Eating difficulties among stroke patients in the acute state: a descriptive, cross-sectional, comparative study. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), 2563-2572.
Medin, J. , Larson [Windahl], J. , von Arbin, M. , Wredling, R. & Tham, K. (2010). Elderly persons' experience and management of eating situations 6 months after stroke.. Disability and Rehabilitation, 32 (16), 1346-1353.
Medin, J. , Larson [Windahl], J. , von Arbin, M. , Wredling, R. & Tham, K. (2010). Striving for control in eating situations after stroke. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24 (4), 772-80.
Franzén-Dahlin, Å. , Larson [Windahl], J. , Murray, V. , Wredling, R. & Billing, E. (2008). A randomized controlled trial evaluating the effect of a support and education programme for spouses of people affected by stroke. Clinical Rehabilitation, 22 (8), 722-30.
Franzén-Dahlin, Å. , Laska, A. , Larson [Windahl], J. , Wredling, R. , Billing, E. & Murray, V. (2008). Predictors of life situation among significant others of depressed or aphasic stroke patients. Journal of Clinical Nursing, 17 (12), 1574-1580.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , von Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2008). The impact of gender regarding psychological well-being and general life situation among spouses of stroke patients during the first year after the patients' stroke event: a longitudinal study. International Journal of Nursing Studies, 45 (2), 257-265.
Jäghult, S. , Larson [Windahl], J. , Wredling, R. & Kapraali, M. (2007). A multiprofessional education programme for patients with inflammatory bowel disease: a randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 42 (12), 1452-1459.
Franzén-Dahlin, Å. , Larson [Windahl], J. , Murray, V. , Wredling, R. & Billing, E. (2007). Predictors of psychological health in spouses of persons affected by stroke. Journal of Clinical Nursing, 16 (5), 885-891.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). Predictors of quality of life among spouses of stroke patients during the first year after the stroke event. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19 (4), 439-445.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). Spouse's life situation after partner's stroke event: psychometric testing of a questionnaire. Journal of Advanced Nursing, 52 (3), 300-306.
Larson [Windahl], J. , Franzén-Dahlin, Å. , Billing, E. , Arbin, M. , Murray, V. & Wredling, R. (2005). The impact of a nurse-led support and education programme for spouses of stroke patients: a randomized controlled trial. Journal of Clinical Nursing, 14 (8), 995-1003.
Windahl, J. , Björvell, C. , Billing, E. & Wredling, R. (2004). Testing of an audit instrument for the nursing discharge note in the patient record. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18 (3), 318-324.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Larson [Windahl], J. (2005). Life situation after stroke: the spouses' perspective. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Universitetsservice US-AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Windahl, J. (2015). Marketing 305: Services Marketing and Management – Innovate the service experience through design thinking. I: Cathy Gunn, Tom Cairns, Liz Ramsay, Reflections on Rethinking: the Classroom Interactive Teaching and Learning [He Kohinga Whakaaro Mo Te Ako]: A Collection of Teaching Cases from the 2014 CLeaR Fellows and Colleagues (ss. 19-23). Auckland, New Zealand: University of Auckland.