This page in English

Forskargrupp

Äldres hälsa och livsvillkor i en personcentrerad vård

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Annica Kihlgren

Forskningsämne

Forskargruppen Äldres hälsa och livsvillkor i en personcentrerad vård är ett samarbete mellan forskare inom omvårdnadsvetenskap, arbetsterapi och medicin vid Institutionen för hälsovetenskaper. Ett nära samarbete finns även etablerat med Örebro och Kumla kommun, Region Örebro län, Primärvården i Gävleborg och Karolinska Institutet. Forskningens huvudfokus ligger på hur en personcentrerad vård kan utvecklas inom äldreomsorgen utifrån de olika aktörernas subjektiva upplevelse. Äldres hälsa och livsvillkor inom äldreomsorgen har studerats och rapporterats under en längre period. Arbetet fortsätter nu med att sammanställa den forskning som pågått med fokus på hur den äldre personen kan uppleva en känsla av sinnesro och meningsfullhet i sin vardag inom äldreomsorgen. Även vårdpersonalens och ledares syn på sin arbetssituation och den vård som ges har studerats under en längre tid. Jämförelser görs nu över tid för att belysa deras arbetssituation samt för att söka möjligheter och hinder till att utföra en personcentrerad vård inom äldreomsorgen. Olika interventionsstudier och systematiska litteraturstudier genomförs inom gruppen och nya metoder utvecklas och valideras för att studera och mäta individers hälsa och livsvillkor. Utifrån olika vetenskapsteoretiska ansatser, formas designer och metoder för datainsamling och insamlad data analyseras på individ, grupp och organisationsnivå.

I forskargruppen deltar även Inger James, Karlstads universitet.

Finansiärer

  • Demensförbundet
  • Högskolan i Halmstad
  • Nacka kommun
  • Örebro kommun
  • Örebro universitet