This page in English

Forskningsprojekt

Anhörigas livssituation i samband med stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller funktionshindrade

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Jenny Windahl

Forskningsämne

Inom projektet har flera studier hittills genomförts under en tioårsperiod och rapporterats där syftet varit att belysa anhörigas livssituation. Ett doktorandprojekt har pågått som avslutades under 2014 vars syfte har varit att öka förståelsen för anhörigas livssituation i samband med att vara informella vårdgivaretill personer som är långsiktigt sjuka, funktionshindrade och/elleräldre.Arbetet fortsätter nu, under ledning av Med Dr Jenny Windahl, med att knyta den forskning som har bedrivits inom projektet till Personcentrerad vård samt studera positiva effekter av att vara anhörig.  En kunskapssammanställning över området kommer att genomföras för att finna kunskapsluckor inom området.

Forskare

Samarbetspartners

  • Kirsti Skovdahl, Högskolen i Buskerud, Drammen