This page in English

John Brauer

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: am9obi5icmF1ZXI7b3J1LnNl

Telefon: 019 302147

Rum: L2302

John Brauer
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om John Brauer

Om John Brauer

John Brauer är biträdande enhetschef vid enheten för socialt arbete. Han är socionom samt Fil.Dr. i socialt arbete efter disputation vid Örebro universitet i juni 2022 med avhandlingen Labour Market Policies: Structure and Content, Space and Time. Avhandlingen rörde offentliga organisationers arbete med att öka deltagandet på arbetsmarknaden i Sverige och då särskilt kommunernas roll i att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland långtidsarbetslösa.


Forskning

Forskningen kan delas upp i två övergripande områden. Det ena är arbetsliv och arbetsmarknadspolitik. Inom detta område leder John Brauer sedan mars 2023 en utvärdering av en ESF-finansierad arbetsmarknadsinsats där civilsamhälle och psykosvården i Region Örebro samverkar. Under 2024 inleder han två nya projekt. Det ena är ett FORTE-finansierat projekt, om arbetsförmågebedömningars bedömningar inom svensk välfärdsstat, med John Brauer som huvudsökande (övriga medverkande är Katarina Hollertz, Göteborgs universitet, och Lisa Wallander, Lunds universitet). Det andra projektet är finansierat via ett personligt stipendium från Åke Wibergs stiftelse och berör Krami, en arbetsmarknadsorienterad insats för personer som avtjänat fängelsestraff i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och Frivården.

Det andra området rör folkbibliotekens föränderliga roll i en ansatt välfärdsstat. Mer precist studeras hur bibliotek samverkar med andra myndigheter och icke-statliga organisationer för att möta besökare i social utsatthet. 2024 inleds ett projekt finansierat av Allmänna Barnhuset under ledning av John Brauer där Sveriges folkbibliotek kartläggs med avseende på dessa frågor. Utöver John Brauer medverkar Sofia Lindström Sol, Bibliotekshögskolan vid Borås Högskola.

 

Undervisning

Undervisning på socionomprogrammet, Örebro universitet. Höstterminen 2024 sker detta i huvudsak på socionomutbildningens andra termin på kursen "Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt" i rollen som kursansvarig.

 

Samarbeten och uppdrag

Vad gäller interna forskargrupper är John Brauer kontaktperson för forskningsgruppen PrOSA samt medlem i forskningsgruppen Socialt arbete och omsorg i ett livslopp respektive forskningsmiljön OPaL. I fråga om externa forskargrupper leder John Brauer uppstarten av en forskningsmiljö inom socialt arbete där forskare inom socialt arbete vid tre lärosäten (Stockholm, Mälardalen, och Örebro) samlas kring forskning gällande arbetsmarknad, försörjning och skuldsättning. Han är även medlem i Nätverket för samverkansforskning

John Brauer är engagerad inom sociala innovationer, dels som representant för Örebro universitet i Partnerskapet för Sociala Innovationer, ett nätverk som samlar representanter för bland annat Region Örebro, kommuner, samt civilsamhällesorganisationer. Han är även medlem i den vetenskapliga styrgruppen för Sveriges nationella kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden

I undervisningsfrågor ingår John Brauer i ett samverkansråd mellan enheten för socialt arbete samt ett femtontal civilsamhällesorganisationer i Örebro.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter