This page in English

John Brauer

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302147

Rum: L2302

John Brauer

Om John Brauer

Om John Brauer

John Brauer är socionom och disputerade i socialt arbete vid Örebro universitet i juni 2022 med avhandlingen Labour Market Policies: Structure and Content, Space and Time.

Forskning

Avhandlingen rörde offentliga organisationers arbete med att öka deltagandet på arbetsmarknaden i Sverige och då särskilt kommunernas roll i att öka arbetsmarknadsdeltagandet bland långtidsarbetslösa. För närvarande arbetar John vidare med dessa frågor utifrån ett fokus på personer med intellektuell funktionsnedsättning samt med personer som avtjänat fängelsestraff.

Undervisning

Undervisning på socionomprogrammet, Örebro universitet. Vårterminen 2023 sker detta i huvudsak på socionomutbildningens andra termin på kursen "Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt" i rollen som kursansvarig.

Samarbeten och uppdrag

Vad gäller interna forskargrupper är John kontaktperson för forskningsgruppen PrOSA samt medlem i forskningsgruppen Socialt arbete och omsorg i ett livslopp respektive forskningsmiljörna Funktionsnedsättning, Skola och Arbetsliv och OPaL. I fråga om externa forskargrupper är John medlem i Nätverket för samverkansforskning samt deltar i uppstarten av ett europeiskt nätverk för forskare inom skärningspunkten mellan socialt arbete och aktiveringspolitik.

Forskningsprojekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter