This page in English

Forskningsprojekt

Implementering av IPS inom psykosvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

John Brauer

Forskningsämne

Enligt 26 § i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är ett hållbart arbetsliv en rättighet. För personer med svår psykisk sjukdom såsom schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är det dock ingen självklarhet att få tillgång till arbetsmarknaden. En av de insatser inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som utformats för att personer med svår psykisk sjukdom i större utsträckning ska få tillgång till arbetsmarknaden är den evidensbaserade formen av Supported employment, även kallad Individual Placement and Support (IPS). IPS har både internationellt och i Sverige visats vara mer effektiv än andra metoder inom arbetslivsinriktad rehabilitering och Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2011 metoden för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i Sverige.

Trots att IPS både är evidensbaserad och rekommenderad av Socialstyrelsen har metoden varit svår att implementera i Sverige i större omfattning och kunskapen om hur metoden kan implementeras i Sverige är fortfarande knapp. Det övergripande syftet med det här forskningsprojektet är därför att undersöka implementeringen av IPS i en svensk kontext där psykiatri och icke-statliga organisationer samarbetar kring personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Projektet består av två delstudier som båda grundar sig i ett 3-årigt IPS-projekt. Dels en studie där kvantitativa metoder i form av enkäter kommer att användas för att undersöka hur IPS-deltagarnas arbetsförhållanden, hälsa och stödbehov utvecklas i IPS-projektet. Dels en studie som med kvalitativa metoder i form av intervjuer med projektmedarbetare och IPS-deltagare, undersöker hur implementeringen av IPS fungerar i de medverkande verksamheterna. Data från enkätstudien kommer att analyseras med deskriptiv statistik och data från intervjustudien kommer att analyseras med tematisk innehållsanalys. Målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla kunskap som ska kunna användas i arbete med implementering av evidensbaserade metoder inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för att bidra till ett ökat arbetsdeltagande och hållbart arbetsliv för personer med funktionsnedsättning, i det här fallet mer specifikt personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Finansiärer