This page in English

Maria Bennich

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303418

Rum: L2306

Maria Bennich
Forskningsämne

Om Maria Bennich

Om Maria Bennich
Jag är fil.dr i sociologi med inriktning arbete och arbetsliv och disputerade 2012 vid Linköpings universitet. Fokus i avhandlingen är kompetensutveckling för omsorgspersonal inom äldreomsorgen och hur sådana verksamheter organiserar för lärande.

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete såsom administratör inom socialtjänsten, behandlingsassistent och informatör, vårdbiträde inom psykiatrin och biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

Forskning
Mitt forskningsintresse rör bland annat socialtjänstens/äldreomsorgens ledning och organisering, professionalisering, äldres möjlighet till självbestämmande och inflytande över omsorgsinsatser, frågor som rör medarbetares kompetens och lärande, hur införandet av nya styrprinciper – Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihet (LOV), Tillitsbaserad styrning  – inverkar på organiseringen av omsorgs- och det sociala arbetet samt de dilemman som uppstår i en socialtjänst/äldreomsorg som är utsatt för såväl  ökande krav från samhällets sida och samtidigt demografiska förändringar, såväl inom personalgrupper som hos medborgare. 

Under 2024 kommer jag att arbeta i projetet INSURE (Innovativa ideer för kompetensförsörjning i välfärden). Projektet leds av Professor Maria Wolmesjö (Högskolan i Borås).

Jag är sedan 2020 forskningsledare för forskargruppen Socialt arbete och omsorg i ett livslopp (SAOl)  https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g384


Undervisning
Min undervisning bedrivs på socionomprogrammet och primärt kurser på avancerad nivå inom ämnen som organisation och ledning, perspektiv på äldre och åldrande samt handledning av examensarbete, på såväl grund- och avancerad nivå samt handledare till  doktorander.  

Uppdrag
Jag är sedan HT23 representant för HR-fakulteten och BSR-insitutionen på Örebro univeristet vid Samverkansforum äldre. 
https://www.regionorebrolan.se/sv/forskning/samverkan/forum-2.0--samverkan-for-aldres-halsa-och-livsvillkor/

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)