This page in English

Maria Bennich

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303418

Rum: L2306

Maria Bennich
Forskningsämne

Om Maria Bennich

Maria Bennich fil.dr i sociologi med inriktning arbete och arbetsliv och disputerade 2012 vid Linköpings universitet. Fokus i avhandlingen är äldreomsorgen och kompetensutveckling för omsorgspersonal och hur verksamheter organiserar för lärande.

Maria har mångårig erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete såsom administratör inom socialtjänsten, behandlingsassistent och informatör, vårdbiträde inom psykiatrin och biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

Marias forskningsintresse rör bland annat äldres möjlighet till självbestämmande och inflytande över omsorgsinsatser, frågor som rör omsorgspersonalens kompetens och lärande, hur införandet av nya styrprinciper – Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihet (LOV) – inverkar på organiseringen av omsorgsarbetet samt de dilemman som uppstår i en äldreomsorg som är utsatt för snabbt ökande krav från samhällets sida.

Maria är delaktig i forskarnätverket Nationellt forskningsnätverk för brukarinflytande inom äldreområdet. Nätverket, som startade våren 2009, samlar deltagare med speciellt intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor med fokus på inflytande och delaktighet inom äldreområdet. 

Marias undervisning bedrivs på socionomprogrammet och primärt kurser på avancerad nivå, t.ex. organisation och ledning samt handledning av examensarbete. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)