This page in English

Maria Bennich

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303418

Rum: L2306

Maria Bennich

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Bennich

Maria Bennich fil.dr i sociologi med inriktning arbete och arbetslivs och disputerade 2012 vid Linköpings universitet. Fokus i avhandlingen är äldreomsorgen och kompetensutveckling för omsorgspersonal och hur verksamheter organiserar för lärande.

Maria har mångårig erfarenhet av att arbeta inom socialt arbete såsom administratör inom socialtjänsten, behandlingsassistent och informatör, vårdbiträde inom psykiatrin och biståndsbedömare inom äldreomsorgen.

Marias forskningsintresse rör bland annat äldres möjlighet till självbestämmande och inflytande över omsorgsinsatser, frågor som rör omsorgspersonalens kompetens och lärande, hur införandet av nya styrprinciper – Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihet (LOV) – inverkar på organiseringen av omsorgsarbetet samt de dilemman som uppstår i en äldreomsorg som är utsatt för snabbt ökande krav från samhällets sida.

Maria är delaktig i forskarnätverket Nationellt forskningsnätverk för brukarinflytande inom äldreområdet. Nätverket, som startade våren 2009, samlar deltagare med speciellt intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor med fokus på inflytande och delaktighet inom äldreområdet. 

Marias undervisning bedrivs på socionomprogrammet och primärt kurser på avancerad nivå, t.ex. organisation och ledning samt handledning av examensarbete. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Svensson, L. , Randle, H. & Bennich, M. (2009). Organising workplace learning: an inter-organisational perspective. Journal of European Industrial Training, 33 (8/9), 771-786.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Bennich, M. (2019). Brukarinflytande - ett organisatoriskt perspektiv. I: Maria Wolmesjö, Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (ss. 59-72). Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. , Ernsth Bravell, M. & Walfridson, C. (2019). Äldre brukares uppfattning om äldreomsorg. I: Maria Wolmesjö, Brukardelaktighet och inflytande i äldreomsorg (ss. 73-84). Lund: Studentlitteratur AB.
Jonhed, A. L. & Bennich, M. (2018). Samverkansrelationer mellan socialarbetare och andra yrkesgrupper. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 262-278). Stockholm: Liber.
Bennich, M. (2017). Arbete med arbetsmiljöförbättringar inom äldreomsorgen. I: Maria Bennich och Lars Zanderin, Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal (ss. 119-129). Stockholm: Liber.
Bennich, M. (2017). Personal inom omsorger för äldre och personer med funktionsnedsättning. I: Maria Bennich och Lars Zanderin, Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal (ss. 109-118). Stockholm: Liber.
Bennich, M. , Svensson, L. & Brulin, G. (2016). Interactive research: a joint learning process with the unions. I: Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, Action research for democracy: new ideas and perspectives from Scandinavia (ss. 27-38). New York: Routledge.
Bennich, M. (2016). Yrkeskrav inom funktionshinderområdet. I: Maria Bennich och Lars Zanderin, Omsorger om funktionshindrade (ss. 117-144). Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. (2015). Om kommunalförbund, intraprenad, entreprenadisering, kundval med mera i socialtjänsten: en översikt. I: Bennich, Maria och Zanderin, Lars, Upphandling, valfrihet, styrprinciper - i socialtjänsten (ss. 35-40). Lund: Gleerups Utbildning AB.
Bennich, M. (2013). Interactive research: a practical example and a critical assessment. I: Elinor Brunnberg, Elisabeth Cedersund, New tools in welfare research (ss. 171-192). Köpenhamn: NSU Press.

Rapporter

Karlsson, H. , Bennich, M. & Hellgren, M. (2019). Benchmarking – Rätt till tillfälligt boende i nordvästkommunerna i Stockholms län. Sollentuna: Forskning och utveckling Nordväst (Forskningsrapport / FoU nordväst i Stockholms län 2019:1).
Bennich, M. & Avby, G. (2018). Att leda en verksamhet under förändrade organisatoriska förutsättningar: Uppföljning av 6-timmars arbetsdag. Sollentuna: FoU Nordväst (Forskningsrapport / FoU nordväst i Stockholms län 2018:1).

Samlingsverk (redaktör)

Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2017). Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal. Stockholm: Liber.
Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2016). Omsorger om funktionshindrade. Lund: Studentlitteratur AB.
Bennich, M. (ed.) & Zanderin, L. (ed.) (2015). Upphandling, valfrihet, styrprinciper: i socialtjänsten. Lund: Gleerups Utbildning AB.