Regler för examination

Med examination enligt högskoleförordningens bestämmelser menas att en examinator bestämmer ett betyg utifrån den eller de former för bedömning av studenternas prestationer som anges i kursplanen. Det innebär att examinationen alltid ska utformas så att studenten kan visa om hen uppfyller kursens mål. Examinationerna ska vara rättssäkra och följa både lagar och lokala riktlinjer.

Som ett stöd för anställda och studenter har ramverken för examinationer samlats på denna sida. Här hittar du till exempel information om vad som gäller för komplettering, rättningstid och omexaminationer. Informationen utgör ett komplement och en vägledning och utgår från såväl nationella och lokala regler som praxis från ärenden hanterade av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).