Ändring, överklagan, rättelse och omprövning av betygsbeslut

Enligt 6 kapitlet 23-24 §§ i högskoleförordningen framgår det att ett betygsbeslut inte kan överklagas. Dock har du som student rätt att begära att få beslutet rättat eller omprövat om du upplever att en examination inte är rätt bedömd.

Ett betygsbeslut som har expedierats kan ändras genom antingen rättelse eller omprövning (6 kapitlet 23-24 §§ högskoleförordningen (HF)). Såväl examinator som student kan ta initiativ till rättelse respektive omprövning. Dokumentation av beslut om rättelse eller omprövning ska ske i samma ordning som gäller för ordinarie betygsbeslut. Om en student avser att begära rättelse eller omprövning av ett betygsbeslut bör hon eller han hämta en kopia av examinationssvaret och låta examinationssvaret i original behållas av universitetet till dess att beslut om rättelse eller omprövning är fattat (om examinationssvaret inte har utlämnats digitalt). Universitetet har dock inte rätt att begränsa studentens rätt att begära rättelse eller omprövning av betygsbeslut med hänvisning till att studenten har hämtat ut sitt examinationssvar i original. Rätten att begära rättelse eller omprövning kan heller inte begränsas med hänvisning till att lång tid förflutit sedan beslutet fattades.

Rättelse av betygsbeslut

En students begäran om rättelse ska göras skriftligen till examinator. Det ska framgå vilken ändring som begärs och skälen för detta. Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet, såsom skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får beslutet rättas av examinator (6 kapitlet 23 § HF). Till sådana så kallade ”förbiseendefel” räknas till exempel uppenbara personförväxlingar. Beslut får rättas såväl till fördel som till nackdel för studenten. Rättelser som är till nackdel för en student måste ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om klara fall. Innan en sådan rättelse görs ska studenten ges möjlighet att yttra sig (25 § förvaltningslagen (FL).

Normalt är det den examinator som fattat betygsbeslutet som ska utföra rättelsen. Om den examinatorn av något skäl är förhindrad att utföra rättelsen, får en annan lärare som utsetts att vara examinator på kursen genomföra rättelsen.

Omprövning av betygsbeslut

Finner en examinator att ett betygsbeslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det innebär att betyget inte sänks (6 kapitlet 24 § HF). Om en student begär omprövning ska examinator göra en ny bedömning av betygsbeslutet, i de delar och utifrån de skäl som studenten anför, om beslutet är uppenbart oriktigt. Studentens begäran om omprövning ska innehålla en tydlig beskrivning med argumentation om varför och på vilket sätt betyget är felaktigt.

Det innebär att lärosätet normalt inte är skyldig att göra någon mera ingående granskning av ett redan avgjort ärende annat än då det finns särskild anledning till det. Den nya bedömningen ska resultera i ett nytt beslut, som innebär antingen att det tidigare betygsbeslutet kvarstår, eller att betyget höjs.

Normalt är det den examinator som fattat betygsbeslutet som ska ompröva betygsbeslutet. Om den examinatorn av något skäl är förhindrad att utföra omprövningen, får en annan lärare som utsetts att vara examinator på kursen göra omprövningen.

Begäran om omprövning

På Studenttjänster finner du som student ett webbformulär som du kan använda för att begära omprövning av betyg. Formuläret finns under fliken "Länkar" och stycket om "Regler och rättigheter". 

Efter att ansökan har skickats in behandlas den av kursens examinator och ett beslut kommer att delges efter cirka två arbetsveckor. 

Notera att om din ansökan avslås finns det ingen annan instans att vända sig till.

Vid frågor kontaktas studievägledningen eller administrationen vid institutionen för den aktuella utbildningen. 

Följande exempel på skäl är i regel inte tillräckliga för ändring av betygsbeslut, eftersom det saknas en detaljerad motivering till varför betygsbeslutet är felaktigt:

  • "Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag ska få lika många poäng som hen för vi har svarat ungefär likadant."
  • "Jag ligger nära gränsen för G eller VG. Kan du titta om du kan hitta några fler poäng?".
  • "Jag tycker att jag borde få ytterligare ett poäng på fråga x." 
     "Kan du titta på min tentamen igen."

 

Ändring av betygsbeslut i andra fall

Universitetet är skyldigt att ompröva betyg om misstanke om oriktighet i betygssättning uppkommer, exempelvis att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter (37-38 §§ FL). Examinator kan ändra ett betygsbeslut som är uppenbart oriktigt, till exempel vid fusk. Mer information om vilseledande vid examination finns på sidan fusk och disciplinärenden.

För att examinationen ska anses rättssäker är det av avgörande betydelse att examinatorerna bedömer lika fall lika (1 kapitlet 9 § regeringsformen).

Något författningsstöd för att ändra ett godkänt betyg till underkänt på studentens begäran finns inte.