Hållbar utveckling

År 2015 antog FN:s generalförsamling och världens stats- och regeringschefer de globala mål som utgör Agenda 2030. Ambitionen är att målen ska bidra till utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och målen ska vara uppnådda år 2030. Agenda 2030 gäller för alla människor och länder, där olika aktörer såsom kommuner, landsting, civilsamhället, forskare och akademiker har ett ansvar att bidra.

Hållbar utveckling definieras utifrån tre dimensioner:

  • Social hållbarhet - att långsiktigt ta tillvara på grundläggande mänskliga rättigheter
  • Ekologisk hållbarhet - att hushålla med resurser så att de räcker till kommande generationer
  • Ekonomisk hållbarhet - att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt

Denna informationsvideo finansierad av EU Horizon 2020 visar hur de tre dimensionerna -social, ekologisk, och ekonomisk hållbarhet samverkar. Denna växelverkan mellan de tre dimensionerna är direkt kopplade till universitetets olika utbildningar. Utvecklingen i internationell rätt kommer påverka företagsekonomernas förutsättningar och prioriteringar vilket kommer påverka samhällsplanerarna och synas i sociologernas forskningsresultat, på våra matbord, i sjukhusens väntrum och i våra barns klassrum. Samverkan, mål nummer 17, är därför bärande för vår utbildning och framtida professioner för att uppnå målen i Agenda 2030.

Agenda 2030, Sveriges universitet och Högskolor

Universitet och högskolor ska redovisa för hur lärosätet har utvecklat sina processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen) inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av resultaten i Naturvårdsverkets ranking och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling.