This page in English

Strategi och handlingsplan för hållbar utveckling

Utgångspunkten för vårt arbete med hållbar utveckling är de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – samt högskolelagen där det står att lärosäten i sin verksamhet ska "främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa".

Vad är hållbar utveckling och vad betyder det för Örebro universitet?

Rektor, personal och studenter beskriver vikten av hållbar utveckling vid Örebro univeristet.

Örebro universitet har en policy för hållbar utveckling där det framgår att universitetet ska:  

  • Integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning.
  • Integrera hållbar utveckling vid beslut, upphandling och i det operativa arbetet i verksamheten.
  • Samverka med olika aktörer kring hållbar utveckling såväl lokalt regionalt som nationellt och internationellt.

Vårt arbete styrs av en strategi och handlingsplan som innehåller mål och aktiviteter inom olika fokusområden. Örebro universitets strategi och handlingsplan för hållbar utveckling innehåller sju prioriterade målområden: 1. Utbildning för en hållbar framtid, 2. Forskning för en hållbar framtid. 3. Lika villkor och jämställdhet, 4. Hållbar samverkan och resor, 5. Effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning, 6. Hållbar konsumtion, 7. Miljöledningssystem.

Arbetet med hållbar utveckling är en viktig del av vårt kvalitetsarbete.

Hållbar utveckling i praktiken

I filmen visas tre aktuella exempel på initiativ vid Örebro universitet som bidrar till hållbar utveckling. Det är plattformen för en hållbar framtid - PSF@ORU, projektet modellinstitutioner och CityLab-certifieringen på Campus Örebro.

Policy och strategi för hållbar utveckling vid Örebro universitet 2023-2025