Jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor
Sveriges jämställdhetspolitiska mål:

 • Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.
 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Jämställd utbildning
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Universitet och högskolor ska fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10), till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en individuell plan för lärosätet med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel

Lika villkor vid Örebro universitet
För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet om det beror på:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning 
 • Ålder