This page in English

Lika villkor och jämställdhet

Lappar med orden diversity och equality.

För att kunna nå vår vision om att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling måste vi skapa förutsättningar för alla människor att studera och arbeta hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Örebro universitet arbetar med social hållbarhet och social rättvisa under begreppen lika villkor och jämställdhet. Lika villkor berör rättvisa för alla personer på universitetet utifrån definitionerna i Diskrimineringslagen. Jämställdhet innebär lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män och utgår från de jämställdhetspolitiska delmålen. Lika villkor och jämställdhet är två olika begrepp men har mycket gemensamt och arbetet samordnas ofta på universitetet.

På Örebro universitet ska ingen individ eller grupp  exkluderas och det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier.

Som universitet har vi skyldighet att både som arbetsgivare och utbildningssamordnare arbeta med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen vilket berör vårt arbete med lika villkor, att alla människor på universitetet ska få komma till sin rätt och inte utsättas för diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som återfinns i Diskrimineringslagen.

Örebro universitet arbetar också intensivt med jämställdhet, vilket är ett känt perspektiv med fokus på kön men som också tar hänsyn till så kallade intersektionella aspekter, alltså att vi inte endast är en person med ett kön utan att vi också påverkas av andra faktorer så som etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller socioekonomi.  Arbetet omfattar såväl utbildningens innehåll och genomförande, forskningens villkor och karriärvägar samt de övergripande lednings- och styrprocesserna.

Ett mer jämställt Örebro universitet kommer att öka kvaliteten på verksamheten då både män och kvinnors kompetens, perspektiv och bidrag tas tillvara och används. Det kommer också att främja alla studenters lärande och lika möjligheter till karriär vid universitetet. Jämställdhet och lika villkor är centrala begrepp för ett universitet där kvalitet och rättvisa är viktigt.

Vårt arbete med olika jämställdhetsfrågor (exempelvis jämställda karriärvägar, genusbaserad utsatthet eller jämställd fördelning av forskningsmedel) ska svara mot regeringens uppdrag till Örebro universitet och övriga universitet och högskolor att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen genom att redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 till Regeringskansliet. Örebro universitet arbetar intensivt med att ta fram mål för arbetet med lika villkor och jämställdhet som kan bidra till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Arbetet ska redovisas senast 1 september 2022. 

Om du har frågor om Lika villkor eller jämställdhet kan du kontakta:

Elin Weiss

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Elin Weiss

E-post:

Telefon: 019 301240

Rum: E3238

Elin Weiss