This page in English

Lika villkor

Lappar med orden diversity och equality.

För att kunna nå vår vision om att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling måste vi skapa förutsättningar för alla människor att studera och arbeta hos oss oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ingen individ eller grupp ska exkluderas och det ska råda nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Som universitet har vi också skyldighet att både som arbetsgivare och utbildningssamordnare arbeta med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.
Just nu har vi extra fokus på jämställdhet på hela Örebro universitet. Arbetet omfattar såväl utbildningens innehåll och genomförande, forskningens villkor och karriärvägar samt de övergripande lednings- och styrprocesserna.

Ett mer jämställt Örebro universitet kommer att öka kvaliteten på verksamheten då både män och kvinnors kompetens, perspektiv och bidrag tas tillvara och används. Det kommer också att främja alla studenters lärande och lika möjligheter till karriär vid universitetet.

Vårt arbete med jämställdhetsfrågorna svarar också upp mot regeringens uppdrag till Örebro universitet och övriga universitet och högskolor att ta fram en plan för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Uppdraget ska slutrapporteras 2019.

Vi arbetar också med andra aktiviteter för lika villkor. Till exempel uppmärksammar vi och deltar i Örebro Pride varje år för att manifestera mänskliga rättigheter och vi arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning både vad gäller lokaler, kommunikation och verksamheten i stort.

Om du har frågor om Lika villkor kan du kontakta:

Katarina Bååth

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: L2109

Katarina Bååth