This page in English

Lika villkor

Lappar med orden diversity och equality.

För att kunna nå universitetets vision om att vara ett framstående universitet med ämnesmässig bredd och med mod att ompröva behöver vi studenter och medarbetare som trivs på lärosätet. Ingen individ eller grupp ska exkluderas och det ska råda nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Universitet ska vara en plats som präglas av nyfikenhet, kreativitet och öppenhet. Därför behöver vi arbeta aktivt för att säkerställa att våra studenter och medarbetare har lika rättigheter och möjligheter.

Det är genom att skapa förutsättningar för alla som utbildning och forskning kan utvecklas och då kan inte faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder få stå i vägen.

De delar som ingår i det systematiska arbetet för lika villkor är att:

  • Undersöka risker
  • Analysera orsaker
  • Genomföra åtgärder
  • Följa upp och utvärdera

Handlingsplanen för hållbar utveckling innehåller universitetets gemensamma åtgärder för att främja lika villkor och samtidigt förebygga och motverka diskriminering.

Har du frågor om lika villkor, välkommen att kontakta:

Lisa Ringqvist

Tjänstetitel: Jämlikhetsutvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Lisa Ringqvist

E-post:

Telefon: 019 301362

Rum: E3234

Lisa Ringqvist