This page in English

Lika villkor och jämställdhet

Lappar med orden diversity och equality.

På Örebro universitet ska ingen individ eller grupp exkluderas och det råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för att alla människor, utan hinder, ska kunna studera och arbeta hos oss.

Örebro universitets mål 2023-2025 för lika villkor och jämställdhet är:

  • Andelen kvinnliga professorer ökar med tiden där underrepresentation finns
  • Andelen män och kvinnor ökar med tiden där underrepresentation finns
  • Utbildning om könsbias i beslutsprocesser ges för att säkerställa fördomsfria beslut
  • Arbetet med aktiva åtgärder leder till en inkluderande arbets- och studiemiljö med ökad upplevd jämställdhet och färre kränkningar och diskriminering
  • Lika villkor- och jämställdhetsperspektivet når alla studenter och personal för att säkerställa en utbildning och forskning av hög kvalitet
  • Örebro universitet passar alla studenter, oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, kön och ålder
  • Örebro universitet är tillgängligt för alla

Paraplybegreppet Lika villkor och jämställdhet

Örebro universitet arbetar med social hållbarhet och social rättvisa under begreppen lika villkor och jämställdhet. Lika villkor berör rättvisa för alla personer på universitetet utifrån definitionerna i Diskrimineringslagen. Jämställdhet innebär lika rättigheter och möjligheter för både kvinnor och män och utgår från de jämställdhetspolitiska delmålen. Lika villkor och jämställdhet är två olika begrepp men har mycket gemensamt och arbetet samordnas ofta på universitetet.

Som universitet har vi skyldighet att både som arbetsgivare och utbildningssamordnare arbeta med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen vilket berör vårt arbete med lika villkor, att alla människor på universitetet ska få komma till sin rätt och inte utsättas för diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som återfinns i Diskrimineringslagen.

Örebro universitet arbetar också med jämställdhet, vilket är ett känt perspektiv med fokus på kön men som också tar hänsyn till så kallade intersektionella aspekter, alltså att vi inte endast är en person med ett kön utan att vi också påverkas av andra faktorer så som etnicitet, funktionsnedsättning, ålder eller socioekonomi.  Arbetet omfattar såväl utbildningens innehåll som genomförande, forskningens villkor och karriärvägar samt de övergripande lednings- och styrprocesserna.

Ett mer jämställt Örebro universitet kommer att öka kvaliteten på verksamheten då både män och kvinnors kompetens, perspektiv och bidrag tas tillvara och används. Det kommer också att främja alla studenters lärande och lika möjligheter till karriär vid universitetet. Jämställdhet och lika villkor är centrala begrepp för ett universitet där kvalitet och rättvisa är viktigt.

Mål och aktiviteter

Vårt arbete med olika jämställdhetsfrågor (exempelvis jämställda karriärvägar, genusbaserad utsatthet eller jämställd fördelning av forskningsmedel) ska svara mot regeringens uppdrag till Örebro universitet och övriga universitet och högskolor att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Våra mål och aktiviteter är framtagna för att möta nationell och internationella lagar och kravställningar och har anpassats efter just våra specifika utmaningar.

Du läser mer om vårt arbete med jämställdhet och lika villkor i dokumentet Inriktning och handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering och lika villkor på Örebro universitet för 2023–2025. Du finner dokumentet i länklistan nedan.

Om du har frågor om Lika villkor eller jämställdhet kan du kontakta:

Elin Weiss

Befattning: Verksamhetsutvecklare Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Elin Weiss

E-post: ZWxpbi53ZWlzcztvcnUuc2U=

Telefon: 019 301240

Rum: E3238

Elin Weiss