Analytiska metoder inom miljöforensik I, 15 hp

Kursen behandlar analysmetoder för kemiska och biologiska prover samt tolkning av komplexa kemiska blandningar. Kursen beskriver komplementära metoder och tekniker som kopplar ihop identifiering, källspårning, toxicitet och transformering/ombildning av kemiska föroreningar.
Betoning kommer att läggas på provtagningstekniker och analys av miljöprover då dessa är viktiga i miljöforensiska undersökningar. Kvantitativ analys med hjälp av masspektrometri (MS) för både organiska och oorganiska ämnen kommer att demonstreras. Vidare ingår även standardiserade bioanalytiska metoder, huvudsakligen cellbaserade metoder för att mäta mekanismspecifika effekter av organiska ämnen, samt fiskembryotester för att studera utvecklingstoxikologiska effekter.
Dessutom ingår relevanta kvalitetssäkrings- och kvalitetskontrollåtgärder i miljöforensiska undersökningar samt projektledning. Kursen behandlar också sannolikhet och beskrivande statistik av kemiska och biologiska data samt olika grafiska visualiseringstekniker för att förmedla vetenskaplig information på ett tydligt och koncist sätt.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 hp med successiv fördjupning i kemi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5637

Anmäl dig nu