Analytiska metoder inom miljöforensik II, 15 hp

Kursen ger mer djupgående kunskaper om olika multidimensionella kromatografimetoder för att separera komplexa blandningar och strukturella isomerer. Tyngdvikt kommer att ligga på teorier och praktisk användning av masspektrometri (MS) med hög upplösning för förutsättningslös kemisk analys av organiska föroreningar i komplexa miljöprover. Tillämpningen av olika stabila isotopanalyser för källspårning och deras användning i miljöforensik diskuteras också. Avancerade tekniker i toxikologisk och effektbaserad analys diskuteras också utförligt under kursen. Statistiska metoder för avancerad databehandling, inklusive mönsterigenkänning, multivarial statistik och experimentell design kommer också att behandlas. Data från olika analysmetoder som standard och NIR-spektroskopi, Ramanspektroskopi och masspektrometri ingår i kursen. Datareduceringsmetoder som klusteranalys, diskriminantanalys, principiell komponentanalys (PCA) och partial least squares (PLS) regression diskuteras också under kursen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 4 högskolepoäng från Analytiska metoder inom miljöforensik I, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5028

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 4 högskolepoäng från Analytiska metoder inom miljöforensik I, 15 högskolepoäng.

Urval: Platsgaranti

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V5331