Arbetsterapi, avancerad nivå, Rehabiliterande och hälsofrämjande arbete för äldre, 7,5 hp

Syftet med kursen är att den studerande ska erhålla fördjupade kunskaper rörande rehabiliterande och hälsofrämjande arbete som riktar sig mot äldre personer samt att vara bevandrad inom aktuell forskning i området. I grundutbildningen berörs den specifika inriktningen mot äldre till viss del i olika kurser, det saknas dock en specifik kurs med denna inriktning. För arbetsterapeuter i Sverige är det största verksamhetsområdet äldre personer som har svårigheter med vardagsaktiviteter. I takt med den åldrande befolkningen och nära vård kommer alltfler arbetsterapeuter att vara verksamma inom äldreområdet. Det är därför viktigt att blivande och nuvarande yrkesverksamma arbetsterapeuter ges möjlighet till att reflektera över risker, utmaningar och svårigheter för arbetsterapi i arbete med äldre. Likaså att identifiera arbetsterapeuters specifika kompetens och hur den kan användas i samverkan för att stärka aktivitetsperspektivet samt relatera till rehabiliterande och hälsofrämjande teori och metod. Kursen är också en breddning av professionskunskaper.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i arbetsterapi där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7001

Anmäl dig nu