Barn i rättsprocessen, avancerad nivå, 15 hp

Kursen har sin utgångspunkt i humanrätten och däri gränslandet mellan offentligrätt och familjerätt – framförallt barnrätt, förvaltningsrätt och straffrätt - och rör på olika sätt relationen mellan staten, familjen och individen, ofta med fokus på myndigheters ansvar och befogenheter. Kursen utgör en fördjupning av framförallt kurserna förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt och har som mål att studera målgruppen barn och unga. Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns delaktighet i rättsprocesser samt utredningar där delaktighet diskuteras i förhållande till barnets rättsliga ställning. Därtill syftar kursen till fördjupad kunskap om barnets rättigheter i rättsprocesser. Aktuella rättskällor diskuteras och avvägningen av ansvar för barnets omvårdnad och tillsyn mellan samhället och familj fördjupas liksom barnets eget inflytande över sin situation. Barnrättens centrala begrepp inom de traditionella rättsområdena fördjupas. Samhällets skydd för barn, makt och etik granskas kritiskt med fokus på hållbar utveckling och barn i utsatta situationer; unga brottsoffer och till viss del unga lagöverträdare. I det senare fallet diskuteras särskilt situationer där barn utsätts för våld i hemmet. En viktig del av kurser är att skapa en förståelse för den lagstiftning som reglerar hur olika samhällsaktörer samverkar dels med varandra, dels med barn och deras vårdnadshavare.
Kursen innefattar praktik om två veckor i syfte att undersöka den praktiska tillämpningen av de juridiska frågorna som diskuteras under kursen. Praktikperioden kan ersättas av en tilläggsuppgift, såsom ett självständigt arbete som presenteras muntligt eller skriftligt i enlighet med instruktioner från examinator.
Övrigt:Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 10 hp i straffrätt, 10 hp i processrätt och 10 hp i förvaltningsrätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3001

Anmäl dig nu

Förkunskapskrav: 165 hp på grundnivå i rättsvetenskap på Juristprogrammet där 10 hp i straffrätt, 10 hp i processrätt och 10 hp i förvaltningsrätt ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3301