Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 15 hp

Kursen behandlar och problematiserar folkrätten som system, dess grunder och beståndsdelar samt relationen mellan och konflikter inom olika delar av folkrätten. I kursen studeras flertalet metoder inom folkrätten samt de olika typer av normer som finns. De studerande möter ett antal valda rättsområden, såsom traktaträtt, rätten kring territorium och naturresurser, havsrätt, mänskliga rättigheter samt fredlig lösning av dispyter. Du övar dig muntligen och skriftligen att sammanfattande presentera olika folkrättsliga teorier och problem. De studerande analyserar givna och aktuella fall och presenterar lösningar utifrån olika roller och perspektiv.

Kursen vänder sig till studerande på ett juristprogram.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Avklarad grundnivå, 180 högskolepoäng på Juristprogrammet. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H3000

Anmäl dig nu