Företagsekonomi, Corporate Finance, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen behandlar ämnet finansiering ur ett företagsperspektiv. Under kursen presenteras olika teorier och modeller, vilka studenten har möjlighet att tillämpa i övningar. Områden som behandlas är risk och avkastning, investeringar och kapitalbudgetering, effektiva marknader, portföljteori, CAPM, företagets kapitalstruktur och utdelningspolicy och beslut under risk och osäkerhet.

Övrigt

Kursen överlappar med Företagsekonomi C, Finansiering I, 7.5 högskolepoäng, och dessa två kurser kan ej användas tillsammans i en examen.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 75 högskolepoäng i företagsekonomi på grundnivå där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår, Grundläggande statistik, 15 högskolepoäng samt 7,5 högskolepoäng regressionsanalys/ekonometri/vetenskaplig metod inom nationalekonomi eller statistik och Nationalekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2623

Anmäl dig nu