Företagsekonomi, Externredovisning i bolag och koncerner, kandidatkurs, 15 hp

Kursen behandlar externredovisning ur redovisarens perspektiv. Nya krav ställs på redovisningen samtidigt som nödvändigheten till internationell anpassning blivit allt tydligare.
Kursen omfattar även externredovisning med utgångspunkt i de problem som redovisning för koncerner medför. De aktuella redovisningsproblem som uppstår genom koncerners publika intresse med utgångspunkt i företagens affärer och finansiering behandlas.
Stor vikt läggs vid teori, lagstiftning, normer och praxis som styr redovisningens utformning. Praktiska uppgifter genom självständiga arbeten ingår också i kursen.
Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska.

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng som ska innehålla redovisning, ekonomistyrning, marknadsföring och organisation samt 15 högskolepoäng från Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPBC)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2007