Företagsekonomi, Innovationsskapande i ekosystem, avancerad nivå, 15 hp

Innovation är en drivkraft för ekonomisk utveckling samtidigt som det möjliggör förbättring av samhällets förutsättningar för en godlevnadsstandard. Innovation ses som en avgörande process för utvecklingen av den globala såväl som den nationella ekonomin för att klara vår tids stora samhällsutmaningar. EU och flera nationella myndigheter har satt upp "innovationsstrategier" för att stärka innovation i allmänhet, men även inom specifika ämnesområden (inte minst relaterade till globala målen för hållbar utveckling). Men innovation sker inte i ett vakuum av aktörer eller resurser. Innovation kräver relationer och samverkan mellan aktörer som stora företag, entreprenörer, civilsamhälle, universitet, finansiärer och myndigheter. Dessa kopplingar sker i allt större utsträckning i "innovationsekosystem" där aktörer samverkar och samarbetar för gemensamma syften.

Kursen utvecklar studentens förståelse för innovation från ett systemsynsätt (med inneboende aktörer och resurser) och även förutsättningar och mekanismer för sociotekniska övergångar inom till exempel energiförsörjning, transporter, agrikultur och livsmedel. Dessutom utvecklas studenternas kreativa och kritiska förmåga för att påverka och skapa innovations- och övergångsprocesser som bidrar till en hållbar utveckling.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och 15 högskolepoäng på kandidatnivå i företagsekonomi alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 högskolepoäng, Företagsekonomi fortsättningskurs, 30 högskolepoäng och kurs på kandidatnivå i annat huvudområde om 30 högskolepoäng där 15 högskolepoäng självständigt arbete ingår. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2019

Anmäl dig nu