Från revolution till revolution: politiska omvälvningar i Europa och världen från sent 1700-tal till början av 1900-talet, 7,5 hp

Vad är en revolution och hur ska dess orsaker och konsekvenser förstås? När svaren på dessa frågor söks brukar revolutionerna i Amerika, Frankrike och Ryssland diskuteras. Även denna kurs ägnas åt dessa omvälvande händelser, men vi kommer också att behandla utvecklingen i andra samhällen.

Kursen fokuserar på de politiska omvälvningar som präglade utvecklingen i Europa och världen från slutet av 1700-talet till 1900-talets början. Det här var en period då det etablerade privilegiesamhället i Europa allt mer kritiserades av olika grupper som saknade inflytande över politikens utformning. Kritiken framfördes inom parlament och genom skrivelser till makthavarna, men också i tidningar och pamfletter, och på gator och torg. Spänningarna ledde fram till en omvälvning av hur många europeiska samhällen styrdes där medborgarskap och fri- och rättigheter ersatte de gamla privilegierna. Samtidigt uppstod det en reaktion mot de snabba samhällsförändringarna, vilket gjorde att nya politiska ordningar uppstod. Under 1800-talet organiserades folkliga rörelser som ifrågasatte de styrande och som krävde ökat inflytande i viktiga politiska frågor. I samband med det första världskriget accelererade dessa krav på allmän rösträtt och social rättvisa, vilket i grunden stöpte om förutsättningarna för att bedriva politik i världen.

På kursen kommer vi att närmare analysera drivkrafterna bakom dessa förändringar samt de olika former av politisk organisering som manifesterades under perioden. Frågor som leder oss genom kursen kretsar kring hur den politiska mobiliseringen gick till och hur olika politiska idéer och praktiker spreds runt om i världen samt vilka konsekvenser dessa förändringar fick i olika samhällen.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Övrigt: Kursen är delvis webbaserad och kommunikationsverktyget är BB Learn.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H1617

Anmäl dig nu