Global hållbarhet, säkra kemikalier och riskbedömning, 15 hp

Kursen tar upp samband mellan människors och miljöns hälsa och hållbar global utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Kursens fokus ligger på nationella och internationella metoder för kemisk riskbedömning för att ge en grundläggande förståelse för hur farliga ämnen regleras för att skydda människor och miljö. Kursen ger en tydlig koppling mellan nationell och internationell kemikaliereglering och effekter på miljö och människors hälsa med utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 90 hp med successiv fördjupning inom ett naturvetenskapligt huvudområde med 60 hp med successiv fördjupning i kemi. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H5638

Anmäl dig nu