Hörselvetenskap, avancerad nivå, Digital signalbehandling och auditiv modellering, 7,5 hp

I denna kurs kommer du att lära dig förstå och använda olika typer av digital signalbehandling som är relevanta inom det hörselvetenskapliga fältet. Kursen är upplagd så att du succesivt fördjupar dig inom områdena datorprogrammering och digital signalbehandling på ett sätt som fokuserar teoretisk förståelse i kombination med praktisk färdighet. Kursen förutsätter inga förkunskaper i datorprogrammering.

Inom området datorprogrammering kommer du att lära dig förstå och hantera olika datatyper, operatorer, vektorer, matriser, villkor, loopar, funktioner, eventhantering och interaktiva program/appar, felsökning samt import och export av data. Inom området digital signalbehandling kommer du att lära dig skapa och lagra, spela in och spela upp digitalt ljud programmatiskt, genomföra grundläggande temporal och spektral analys och bearbetning av digitalt ljud, visualisera digitalt ljud, samt introduceras till modellering av auditiva funktioner hos människan. I kursens sista delen kommer du integrera dessa kunskaper i form av ett självständigt projektarbete med fokus på praktisk tillämpning kopplad till audiologisk praktik och/eller forskning.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard. 4 digitala sammankomster.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V7314