Hörselvetenskap, avancerad nivå, Hörselskadeprevention, 7,5 hp

Syftet med kursen är att studenten ska erhålla fördjupade kunskaper rörande hörselskadeprevention samt vara bevandrad inom aktuell forskning på området. I takt med att samhället efterfrågar specifika kunskaper inom hörselskadeprevention, eftersom antalet personer med hörselskada ökar i samhället samt att många barn och unga uppvisar riskbeteenden rörande exponering för starka ljudnivåer, krävs fördjupad och breddad utbildning inom området.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i hörselvetenskap/audiologi, logopedi, specialpedagogik eller teknik där ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ingår. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: Kursen är webbaserad och kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7615