Informatik, Introduktion till informationssäkerhet, avancerad nivå, 7,5 hp

Kursen introducerar informationssäkerhetsområdet samt de viktigaste begreppen, modeller och perspektiv inom detta område. Huvudmålet är att tillhandahålla en konceptuell och teoretisk grund som sedan kan fungera som referensram i de kommande kurserna. Under kursen får studenterna en bred förståelse av fältets betydelse och utveckling och får kännedom om de viktigaste internationella och nationella organisationerna och standardiseringsorganen inom fältet. Under kursen introduceras också kriterier för hur man kritiskt bedömer en skriftlig rapport.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Informatik med systemvetenskaplig inriktning, grundkurs, 30 hp och 30 hp på fortsättningsnivå i informatik samt 15 hp på kandidatnivå i informatik. Alternativt Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp och Företagsekonomi, fortsättningskurs, 30 hp samt 15 hp på kandidatnivå i företagsekonomi. Alternativt 30 hp i datateknik på G1N-nivå och 45 hp i datateknik på G1F-nivå. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H2033

Anmäl dig nu